Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công là văn bản trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của dự án đầu tư công. Sau đây, để hiểu rõ hơn, bài viết của Công ty Luật Rong Ba dưới đây trình bày về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Mời bạn tham khảo.

Chủ trương đầu tư là gì?

Căn cứ theo khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 quy định về khái niệm chủ trương đầu tư cụ thể như sau:Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.”

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì?

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiến hành đánh giá, xem và quyết định chủ trương đầu tư.

Quy định về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công

Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và qui hoạch có liên quan theo qui định của pháp luật về qui hoạch;

Mục tiêu, phạm vi và qui mô chương trình;

Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm danh mục dự án, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác;

Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lí, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;

Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc;

Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của chương trình;

Phân chia các dự án thành phần của chương trình theo qui định của pháp luật;

Giải pháp tổ chức thực hiện.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lí

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm:

Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

Chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lí;

Chỉ đạo cơ quan hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công bao gồm báo cáo chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

Mẫu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công:

TÊN CƠ QUAN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ——–                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         ——————–

Số: ………….                                                   ……, ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ……………..

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình).

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình (Tên chương trình) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình:

2. Chủ chương trình:

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình:

4. Địa điểm thực hiện chương trình:

5. Tổng vốn thực hiện chương trình, gồm vốn:

Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

Nguồn vốn khác (nếu có):

6. Thời gian thực hiện:

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình:

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

2. Mục tiêu, phạm vi và quy mô chương trình;

3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao gồm danh mục dự án hoặc đối tượng đầu tư, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác;

4. Dự kiến tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;

5. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc;

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội của chương trình;

7. Phân chia các dự án thành phần hoặc các nhiệm vụ của chương trình theo quy định của pháp luật;

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương, trình) xem xét, quyết định phê duyệt chương trình (Tên chương trình) giai đoạn (nêu rõ giai đoạn thực hiện chương trình)./.

Nơi nhận:                                                                                        ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
Như trên;                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án;                                Tên người đại diện
Các cơ quan liên quan khác;
Lưu: ………..

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C

TÊN CƠ QUAN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ——–                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         ——————–

Số: ………….                                                ……, ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án ………………

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Dự án nhóm:

3. Cấp quyết định đầu tư dự án:

4. Tên chủ đầu tư (nếu có):

5. Địa điểm thực hiện dự án:

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: (trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể, dự kiến bố trí vốn):

7. Thời gian thực hiện:

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: Báo cáo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) xem xét, quyết định quyết định chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./.

Nơi nhận:                                                                                        ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
Như trên;                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án;                                Tên người đại diện
Các cơ quan liên quan khác;
Lưu: ………..

Thời gian thẩm định chương trình, dự án

Thời gian thẩm định chương trình, dự án của Luật Đầu tư công cũng chưa rõ ràng, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 chỉ nêu:

“Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm là chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án”.

Điều này có thể dẫn tới một số hệ lụy như: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư không cần thiết phải trình sớm để chương trình, dự án được thẩm định đủ thời gian theo quy định; thời gian trình thẩm định thường được dồn đến cuối kỳ hạn; các đơn vị tham gia thẩm định không có đủ thời gian tối thiểu để đề xuất, chỉnh sửa các nội dung dự án, làm giảm chất lượng dự án, phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án bị kết luận chưa khả thi vào thời điểm thẩm định;

UBND các cấp bị động trong quá trình phê duyệt. Các sở, ngành, địa phương bị động trong quá trình thẩm định, tham gia ý kiến…

Do đó, cần có quy định về thời gian tối thiểu dành cho công tác thẩm định, thúc đẩy các đơn vị được giao chủ đầu tư lập chương trình, dự án trình thẩm định đủ thời gian để các đơn vị có liên quan xem xét, đảm bảo dự án khả thi.

Chi phí cho quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Luật Đầu tư công cũng chưa điều chỉnh nội dung liên quan đến chi phí cho quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Hiện tại có quy định về chi phí này tại Điều 15, Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 4, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, tuy nhiên tất cả đều được dẫn chiếu về Khoản 2, Điều 15, Luật Đầu tư công năm 2019 với nội dung như sau:

“Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư.”

Do vậy, cơ sở của định mức chi phí hoặc cơ sở để lập dự toán chi phí như vậy là chưa rõ ràng nên hầu hết các dự án được phê duyệt đều không ghi vốn cho các khoản, mục chi phí bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775