Văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Điều kiện và quy định về Thừa phát lại theo pháp luật là một trong những chủ đề được bạn đọc tìm hiểu ngày càng nhiều hiện nay. THỪA PHÁT LẠI là một bộ phận nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp. Vậy quy định về văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Quy định về văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Căn cứ Điều 17 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định văn phòng Thừa phát lại như sau:

– Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

– Tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc, không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải là Thừa phát lại.

– Văn phòng Thừa phát lại có thể có Thừa phát lại là thành viên hợp danh, Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ.

– Thư ký nghiệp vụ giúp Thừa phát lại thực hiện nghiệp vụ pháp lý theo quy định. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định này, phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định này.

– Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

– Con dấu của Văn phòng Thừa phát lại không có hình quốc huy. Văn phòng Thừa phát lại được khắc và sử dụng con dấu sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Thủ tục, hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

– Chế độ tài chính của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật.

– Văn phòng Thừa phát lại không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này.

Chế độ hoạt động của văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ công, không vì mục đích lợi nhuận.

Văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Văn phòng Thừa phát lại do từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Chế độ tài chính của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC.

Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Sở Tư pháp xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại.

Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. (Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, văn phòng Thừa phát lại được cấp lại giấy đăng ký hoạt động).

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, văn phòng Thừa phát lại phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau: Tên gọi, địa chỉ trụ sở của văn phòng Thừa phát lại; Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại hành nghề trong văn phòng Thừa phát lại; Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động (Trong trường hợp được cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi, văn phòng Thừa phát lại phải đăng báo những nội dung giấy đăng ký hoạt động được cấp lại).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Thành phần hồ sơ:

– Đơn đăng ký hoạt động; 

– Giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng Thừa phát lại

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng Thừa phát lại 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại

Lệ phí (nếu có): chưa có quy định cụ thể

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Phải mở tài khoản và đăng ký mã số thuế;

– Phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi Thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố;

– Các tài liệu chứng minh điều kiện thành lập hoạt động của văn phòng Thừa phát lại.

Văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam
Văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam theo trình tự thế nào?

Căn cứ Điều 24 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo trình tự sau:

– Khi thay đổi một trong các nội dung đăng ký hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 22 của Nghị định này, Văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký thay đổi tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

– Văn phòng Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp. Hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; giấy tờ chứng minh việc thay đổi và bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

– Trường hợp Trưởng Văn phòng Thừa phát lại hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề, có quyết định miễn nhiệm, bị chết hoặc lý do khác không thể là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về Trưởng Văn phòng Thừa phát lại tại Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì thời hạn cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Ý nghĩa việc thực hiện Thừa phát lại

Việc thực hiện Thừa phát lại mang lại ba ý nghĩa lớn:

Thứ nhất, tạo ra sự phong phú nguồn chứng cứ, giúp việc xét xử diễn ra nhanh chóng, chính xác, bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của đương sự.

Thứ hai, việc tống đạt các văn bản từ Tòa án đến ĐƯƠNG SỰ của Thừa phát lại sự giúp công việc được giải quyết dễ dàng, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính tin cậy, chuyên nghiệp hơn thay vì trước kia việc tống đạt văn bản do thư ký thực hiện hoặc Tòa án gửi văn bản qua đường bưu điện.

Thứ ba, việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại có ý nghĩa lơn trong việc giúp giảm tải gánh nặng các công việc hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sự khác biệt cơ bản của Văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam

Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên còn văn phòng thừa phát lại được thành lập bởi thừa phát lại. Hai đối tượng này có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt nhau.

Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về nội dung văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại Quảng Nam và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin