Văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn thuật ngữ thừa phát lại là một thuật ngữ khá phổ biến. Tuy nhiên khi tìm hiểu về việc lập vi bằng hay tống đạt các giấy tờ thì đại đa số cá nhân, tổ chức đều không hiểu Văn phòng thừa phát lại. 

Vậy văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Phân biệt văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên còn văn phòng thừa phát lại được thành lập bởi thừa phát lại. Hai đối tượng này có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt nhau.

Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

  Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng có sự khác nhau hoàn toàn rõ rệt. Một số tiêu chí để nêu lên sự khác biệt của 2 văn phòng này như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…

 Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên, có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt so với Thừa phát lại.

 Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Nghị định được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định.

Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; kết quả của hoạt động này là hợp đồng/giao dịch công chứng/chứng thực. Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng.

Văn phòng thừa phát lại không được thực hiện các công việc gì?

Về cơ bản chức năng của văn phòng thừa phát lại hoàn toàn dựa trên những công việc mà thừa phát lại thực hiện (điều 3, nghị định có ghi rõ). Tuy nhiên văn phòng thừa phát lại không được phép thực hiện một số công việc sau:

Tiết lộ thông tin công việc mà thừa phát lại đang thực hiện; trừ khi pháp luật có quy định khác;

Dùng thông tin công việc thừa phát lại đang thực hiện để nhận lợi ích hoặc xâm hại quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Đòi thêm các khoản lợi ích khác ngoài mức thù lao đã ghi trong hợp đồng;

Thừa phát lại không được đảm nhận các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích của mình hoặc của những người thân thích;

Những công việc bị cấm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp phép hoạt động cho văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Để thành lập được văn phòng thừa phát lại phải đảm bảo được một số điều kiện như:

Diện tích của văn phòng thừa phát lại phải đảm cho hoạt động, lưu trữ tài liệu, thuận tiện cho khách hàng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất khác để hoạt động;

Tổ chức bộ máy thừa phát lại theo quy định tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP;

Phải có tài khoản và đăng ký mã số thuế;

Phải ký quỹ 100.000.000 đồng cho mỗi thừa phát lại hoặc phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho từng thừa phát lại. Việc ký quỹ cho mỗi thừa phát lại phải được thực hiện tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi thí điểm thừa phát lại.

Quản lý hoạt động của văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Quản lý nhà nước

Công tác quản lý Nhà nước đối với Thừa phát lại, Văn phòng thừa phát lại hiện nay theo quy định tại Nghị định, Nghị định và một số văn bản có liên quan, cụ thể như sau:

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

– Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Thừa phát lại và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Ban hành theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, thanh tra hoạt động Thừa phát lại;

+ Bồi dưỡng, đào tạo Thừa phát lại;

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại; cấp, thu hồi thẻ Thừa phát lại;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Quy hoạch, phát triển nghề Thừa phát lại ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại;

+ Cho phép thành lập, giải thể văn phòng Thừa phát lại;

– Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại.

– Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại;

+ Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại cho phép thành lập, giải thể văn phòng Thừa phát lại;

+ Cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Thừa phát lại;

+ Kiểm tra, thanh tra hoạt động của Thừa phát lại;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai
Văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Quản lý nghề nghiệp đối với hoạt động của thừa phát lại

Hiện nay, do mới đang trong giai đoạn thí điểm nên thừa phát lại chưa thành lập các tổ chức nghề nghiệp (Đoàn, hiệp hội, liên hiệp… ) để quản lý “hoạt động nghề nghiệp” của thừa phát lại như một số ngành nghề khác.

Tuy nhiên nếu sau giai đoạn thí điểm mà chế định thừa phát lại được cho phép triển khai rộng rãi trong phạm vi toàn quốc thì chắc chắn ngoài công tác quản lý nhà nước, chúng ta phải tổ chức quản lý thừa phát lại trong các tổ chức xã hội – nghề nghiệp như rất nhiều các ngành nghề hiện nay.

Có thể bước đầu mô hình tổ chức nghề nghiệp của thừa phát lại nên là các “Đoàn thừa phát lại” giống như các Đoàn luật sư hiện nay và tùy tình hình phát triển sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, “Đoàn thừa phát lại” sẽ là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của thừa phát lại và được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có ít nhất từ 02 thừa phát lại trở lên.

Ở trung ương sẽ có tổ chức “Liên đoàn Đoàn thừa phát lại”. Việc thành lập, mô hình tổ chức và hoạt động các “Đoàn thừa phát lại” nên theo phương thức thành lập, tổ chức và mô hình hoạt động của các “Đoàn luật sư” hiện nay.

Chế độ thông tin, báo cáo của văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Thông tin, báo cáo cũng là một hoạt động giúp cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng thừa phát lại. Chế độ thông tin, báo cáo của Văn phòng thừa phát lại hiện nay được thực hiện như sau:

– Định kỳ quý và hàng năm, Văn phòng Thừa phát lại báo cáo Sở Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của mình.

 Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương.

Ngoài báo cáo định kỳ, Văn phòng Thừa phát lại báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa phương.

– Ngoài báo cáo về tổ chức và hoạt động quy định tại điểm a khoản 6 của Điều 15 Nghị định (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định), Văn phòng Thừa phát lại thực hiện việc báo cáo để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giám sát, quản lý tài chính, thuế theo quy định của pháp luật.

 Xử lý vi phạm đối với văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, văn phòng Thừa phát lại có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức sau:

+ Tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 12 tháng;

+ Đình chỉ hoạt động và thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại.

Việc vi phạm của văn phòng Thừa phát lại có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền xử lý vi phạm: Theo quy định hiện nay, thẩm quyền xử lý vi phạm thực hiện như sau:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại có thẩm quyền xử lý vi phạm với hình thức quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều 20 Nghị định;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại có quyền xử lý vi phạm với hình thức quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều 20 Nghị định .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại Đồng Nai và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin