Iso 17021

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý” được ban hành ngày 15/06/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011.

Theo quy định của IAF (IAF ID11:2015), tổ chức chứng nhận Hệ thống Quản lý cần đáp ứng theo các yêu cầu của ISO/IEC 17021-1:2015 trước 15/06/2017.

Để đảm bảo việc chuyển đổi theo ISO/IEC 17021-1:2015 được thực hiện đúng hạn, Văn phòng Công nhận Chất lượng đề nghị các tổ chức chứng nhận có liên quan cập nhật hệ thống và đăng ký để được đánh giá theo ISO/IEC 17021-1:2015 từ 15/10/2015.

Từ 15/12/2016 Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ không tiến hành đánh giá theo ISO/IEC 17021:2011.

Tiêu chuẩn iso 17021 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý như chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 hay chứng nhận các hệ thống quản lý khác.

Tiêu chuẩn 17021 ISO được ban hành lần đầu năm 2006 thay thế cho 2 tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 62:1996 Yêu cầu chung cho tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống chất lượng và ISO/IEC Guide 66:1999 Yêu cầu chung cho tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

Vậy tiêu tiêu chuẩn ISO 17021 là gì? Và tiêu chuẩn này hiện nay có tầm quan trọng như thế nào?

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 17021.

Tiêu chuẩn iso 17021 là gì?

Hiện nay tiêu chuẩn iso 17021 được hiểu là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý như chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 hay chứng nhận các hệ thống quản lý khác.

Tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015 thay thế cho TCVN ISO/IEC 17021:2011 (ISO/IEC 17021:2011);

Tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17021-1:2015;

Tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/CASCO Đánh giá sự phù hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ Tiêu chuẩn ISO 17021 (ISO/IEC 17021) với tên chung Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý, gồm các phần sau:

Tiêu chuẩn ISO 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015), Phần 1: Các yêu cầu.

Tiêu chuẩn ISO 17021-2:2013 (ISO/IEC TS 17021-2:2012), Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 17021-3:2015 (ISO/IEC TS 17021-3:2013), Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 17021-4:2015 (ISO/IEC TS 17021-4:2013), Phần 4: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý sự kiện bền vững.

Tiêu chuẩn ISO 17021-5:2015 (ISO/1EC TS 17021-5:2014), Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý tài sản.

Việc chứng nhận hệ thống quản lý, như hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng hay hệ thống quản lý an toàn thông tin của tổ chức, là một phương thức mang lại sự đảm bảo rằng tổ chức đó đã áp dụng hệ thống để quản lý các khía cạnh liên quan trong hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, phù hợp với chính sách của tổ chức và yêu cầu của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý tương ứng.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cụ thể đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu chung đối với các tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận trong lĩnh vực chất lượng, môi trường và các loại hình hệ thống quản lý khác.

Những tổ chức này được gọi là tổ chức chứng nhận. Việc tuân thủ các yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý một cách thành thạo, nhất quán và khách quan, từ đó tạo thuận lợi

cho việc thừa nhận tổ chức đó và chấp nhận chứng nhận của tổ chức trên cơ sở quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn này là nền tảng tạo thuận lợi cho việc thừa nhận hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý phục vụ cho lợi ích của thương mại quốc tế.

Việc chứng nhận hệ thống quản lý đưa ra minh chứng độc lập rằng hệ thống quản lý của tổ chức:

  1. a) phù hợp với các yêu cầu quy định;
  2. b) có khả năng đạt được chính sách và mục tiêu đã công bố một cách nhất quán; và
  3. c) được áp dụng một cách hiệu lực.

Phạm vi áp dụng đối với tiêu chuẩn iso 17021-1:2015

Tiêu chuẩn này gồm những nguyên tắc và yêu cầu đối với năng lực, tính nhất quán và khách quan của tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận mọi loại hình hệ thống quản lý.

Tổ chức chứng nhận hoạt động theo tiêu chuẩn này không nhất thiết phải cung cấp tất cả các loại hình chứng nhận hệ thống quản lý.

Việc chứng nhận hệ thống quản lý là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba, do đó, tổ chức tiến hành hoạt động này là tổ chức đánh giá sự phù hợp bên thứ ba.

Ví dụ về hệ thống quản lý bao gồm hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý an toàn thông tin.

Trong tiêu chuẩn này chứng nhận hệ thống quản lý được gọi là “chứng nhận” và tổ chức đánh giá sự phù hợp bên thứ ba được gọi là “tổ chức chứng nhận”.

Tổ chức chứng nhận có thể là tổ chức thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ (có hoặc không có thẩm quyền quản lý).

Có thể sử dụng tiêu chuẩn này làm chuẩn mực để công nhận hoặc đánh giá đồng đẳng hay các quá trình đánh giá khác.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn iso 17021-1:2015

Việc chứng nhận iso 17021 hệ thống quản lý, như hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng hay hệ thống quản lý an toàn thông tin của tổ chức.

Là một phương thức mang lại sự đảm bảo rằng tổ chức đó đã áp dụng hệ thống để quản lý các khía cạnh liên quan trong hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, phù hợp với chính sách của tổ chức và yêu cầu của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý tương ứng.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cụ thể đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu chung đối với các tổ chức thực hiện đánh giá và chứng nhận trong lĩnh vực chất lượng, môi trường và các loại hình hệ thống quản lý khác.

Những tổ chức này được gọi là tổ chức chứng nhận. Việc tuân thủ các yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý một cách thành thạo, nhất quán và khách quan, từ đó tạo thuận lợi cho việc thừa nhận tổ chức đó và chấp nhận chứng nhận của tổ chức trên cơ sở quốc gia và quốc tế.

Tiêu chuẩn này là nền tảng tạo thuận lợi cho việc thừa nhận hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý phục vụ cho lợi ích của thương mại quốc tế.

Việc chứng nhận hệ thống quản lý đưa ra minh chứng độc lập rằng hệ thống quản lý của tổ chức

Phù hợp với các yêu cầu quy định;

Có khả năng đạt được chính sách và mục tiêu đã công bố một cách nhất quán; và

Được áp dụng một cách hiệu lực.

Do đó, đánh giá sự phù hợp, ví dụ như chứng nhận hệ thống quản lý, tạo ra giá trị cho tổ chức, khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức.

Điều 4 mô tả các nguyên tắc dựa vào đó chứng nhận trở nên đáng tin cậy. Các nguyên tắc này giúp người sử dụng hiểu được bản chất cơ bản của việc chứng nhận và đây là phần mở đầu không thể thiếu ở điều 5 đến điều 10.

Những nguyên tắc này là cơ sở cho tất cả các yêu cầu trong tiêu chuẩn, tuy nhiên bản thân những nguyên tắc này không phải là các yêu cầu có thể tự đánh giá được.

Điều 10 mô tả hai cách lựa chọn để hỗ trợ và chứng tỏ việc đạt được một cách nhất quán các yêu cầu trong tiêu chuẩn này thông qua việc thiết lập hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận.

Hoạt động chứng nhận là các hoạt động riêng lẻ tạo thành tổng thể quá trình chứng nhận, từ xem xét đăng ký cho tới kết thúc chứng nhận.

Hoạt động chứng nhận liên quan đến việc đánh giá hệ thống quản lý của tổ chức. Hình thức xác nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý của tổ chức với tiêu chuẩn hoặc tài liệu quy định khác về hệ thống quản lý cụ thể, thường là tài liệu chứng nhận hoặc giấy chứng nhận.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho đánh giá và chứng nhận mọi loại hệ thống quản lý.

Một số yêu cầu và cụ thể là những yêu cầu liên quan đến năng lực của chuyên gia đánh giá được thừa nhận là có thể được bổ sung thêm các tiêu chí nhằm đạt được những mong đợi của các bên quan tâm.

Các vấn đề pháp lý và hợp đồng của tiêu chuẩn iso 17021-1:2015

Trách nhiệm pháp lý

Tổ chức chứng nhận phải là một pháp nhân hoặc một bộ phận xác định của một pháp nhân, như vậy tổ chức mới có thể chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động chứng nhận của mình. Một tổ chức chứng nhận của nhà nước có thể coi là pháp nhân trên cơ sở vị trí trong hệ thống tổ chức Nhà nước.

Thỏa thuận chứng nhận

Tổ chức chứng nhận phải có thỏa thuận được ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc cung cấp hoạt động chứng nhận với khách hàng. Ngoài ra, nếu tổ chức chứng nhận có nhiều văn phòng hoặc khách hàng có nhiều địa điểm, thì tổ chức chứng nhận phải đảm bảo có thỏa thuận được ràng buộc về mặt pháp lý giữa tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận, ban hành giấy chứng nhận và tất cả các địa điểm thuộc phạm vi chứng nhận.

Một thỏa thuận chứng nhận có thể đạt được thông qua nhiều thỏa thuận viện dẫn hoặc liên hệ lẫn nhau.

Trách nhiệm đối với quyết định chứng nhận

Tổ chức chứng nhận iso 17021 phải chịu trách nhiệm và phải duy trì thẩm quyền đối với những quyết định của mình liên quan đến chứng nhận, bao gồm việc cấp, từ chối, duy trì chứng nhận, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận, cấp lại, đình chỉ hoặc khôi phục sau khi đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về tiêu chuẩn iso 17021. Nếu bạn đọc còn vướng mắc bất cứ thông tin gì trong nội dung tư vấn trên hoặc cần chúng tôi hỗ trợ những thủ tục pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba qua hotline để được tư vấn hiệu quả và tiết kiệm công sức nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775