Thừa phát lại tại Quảng Bình

thừa phát lại tại Quảng Bình

Chức năng hoạt động của đơn vị Thừa phát lại. Hoạt động tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện, tổ chức thi hành án của Thừa phát lại. Vậy so sánh của thừa phát lại tại Quảng Bình được quy định như thế nào. Bài viết về thừa phát lại tại Quảng Bình của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Chức năng của thừa phát lại tại Quảng Bình

Chức năng hoạt động của đơn vị Thừa phát lại. Hoạt động tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện, tổ chức thi hành án của Thừa phát lại.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thừa phát lại có chức năng sau:

“1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án”.

So sánh thừa phát lại tại Quảng Bình và Cơ quan thi hành án

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự 2008 và Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban biên tập xin đưa ra một số điểm giống và khác nhau giữa Thừa pháp lại và Cơ quan thi hành án như sau:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác thi hành án dân sự thì sự ra đời của Văn phòng Thừa phát lại đã giúp cho người dân cũng như các tổ chức… được quyền lựa chọn về việc yêu cầu thi hành án tại Cơ quan thi hành án hoặc tại Văn phòng Thừa phát lại.

Do đó, giữa Cơ quan thi hành án và Thừa phát lại có một số đặc điểm giống nhau về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ như trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự,xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện việc tống đạt các văn bản giấytờ cho đương sự.

Tuy nhiên, giữa Cơ quan thi hành án và Thừa phát lại có một số đặc điểm khác nhau như: Thừa phát lại được lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức ; Thừa phát lại không tổ chức thi hành các bản án, quyết định trong trường hợp Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án ; Thừa phát lại không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

thừa phát lại tại Quảng Bình
thừa phát lại tại Quảng Bình

So sánh chế định thừa phát lại tại Quảng Bình ở Việt Nam và Pháp

Chế định Thừa phát lại ở Pháp đã tồn tại từ lâu đời và là 1 trong những cái nôi của nghề Thừa phát lại trên toàn thế giới. Thừa phát lại ở Pháp hiện tại thực hiện các mảng công việc rất đa dạng và uy tín Thừa phát lại trong xã hội rất là cao.

Chế định Thừa phát lại ở Pháp đã tồn tại từ lâu đời và là 1 trong những cái nôi của nghề Thừa phát lại trên toàn thế giới. Thừa phát lại ở Pháp hiện tại thực hiện các mảng công việc rất đa dạng và uy tín Thừa phát lại trong xã hội rất là cao.

Thừa phát lại ở Pháp có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động thi hành án còn ở Việt Nam, Thừa phát lại đang có nguồn thu chủ yếu từ lập vi bằng.

Thừa phát lại Pháp có quyền đại diện cho khách hàng trước Tòa án (Tòa thương mại) và đại diện khách hàng khiếu nại trước Tòa án tương tự vai trò luật sư (trừ những trường hợp mà chỉ Luật sư mới có quyền đại diện như ở Tòa Thượng thẩm) còn Thừa phát lại Việt Nam thì không.

Thu hồi nợ là một công việc được phép của Thừa phát lại tại Pháp còn Việt Nam thì không. Việc thu hồi nợ trong trường hợp này được thực hiện theo phương pháp tùy ý của Thừa phát lại nhưng phải hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc về đạo đức.

Ở Pháp, thi hành án dân sự là công việc độc quyền của Thừa phát lại (Kho bạc Nhà nước cũng là 1 khách hàng lớn của Thừa phát lại) còn ở Việt Nam, công việc này Thừa phát lại chia sẻ công việc với các cơ quan thi hành án dân sự nhà nước.

Tống đạtvăn bản là công việc độc quyền của Thừa phát lại Pháp, còn ở Việt Nam, công việc tống đạt của Thừa phát lại không mang tính độc quyền mà mang tính hỗ trợ, chia sẻ với các Cơ quan ban hành văn bản cần tống đạt.

Ở Pháp, ngoài tống đạt văn bản cho Tòa án, Thừa phát lại còn tống đạt văn bản cho tư nhân khi có yêu cầu. Ở Việt Nam, Thừa phát lại chỉ tống đạt văn bản cho Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự công.

Ở Pháp, Thừa phát lại và các tổ chức hành nghề Thừa phát lại bị hạn chế trong hoạt động quảng cáo, quảng bá về mình. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Thừa phát lại Pháp quy định: “Thừa phát lại không được đích thân thực hiện hoặc cho phép ai nhân danh mình thực hiện bất kỳ hành vi quảng cáo nào”.

Việc quảng cáo trang Web của Thừa phát lại cũng không được phép: “Không chấp nhận bất cứ hình thức hiển thị kết quả tra cứu dựa trên việc mua từ khóa…”. Ở Việt Nam, việc quảng bá cho Văn phòng hiện nay không bị cấm hay hạn chế.

Ở Pháp, trong 1 số trường hợp, Thừa phát lại có thể cử Thư ký nghiệp vụ đủ tư cách để lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân (Điều 15 Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại của Cộng hòa Pháp). Ở Việt Nam, Thừa phát lại phải đích thân lập vi bằng, Thư ký nghiệp vụ trong mọi trường hợp chỉ đóng vai trò hỗ trợ Thừa phát lại.

Thừa phát lại ở Pháp có thể lập vi bằng theo Bản án của Tòa án còn Thừa phát lại ở Việt Nam thì không. Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của Bản án đó, không được thêm hay bớt bất kỳ chi tiết nào. Nếu gặp khó khăn, Thừa phát lại phải báo cáo với Thẩm phán đã tuyên án (Điều 15 Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại của Cộng hòa Pháp).

Ở Pháp, Thừa phát lại có thể được phân công hoặc được ủy quyền tham gia vào các cuộc đấu giá tài sản còn Thừa phát lại Việt Nam thì không. Khi được phân công, Thừa phát lại phải tuân thủ những nghĩa vụ của mình với tư cách công lại, cũng như những quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề. Khi được ủy quyền (từ bên Bán), Thừa phát lại phải tuân thủ nghĩa vụ tư vấn.

Thừa phát lại ở Pháp có hoạt động hết sức đa dạng bao gồm 2 mảng công việc là độc quyền và không độc quyền. Ở mảng công việc độc quyền, Thừa phát lại ở Pháp có quyền tống đạt văn bản (bao gồm văn bản của Tòa án và văn bản của tư nhân khi có yêu cầu) và thi hành lệnh của Tòa (tương tự ở Việt Nam là tổ chức thi hành án dân sự).

Ở mảng công việc không độc quyền,Thừa phát lại ở Pháp có thể thực hiện: Soạn thảo văn bản (bao gồm lập vi bằng), Thu hồi nợ bằng thỏa thuận chung, Nộp khiếu kiện và đại diện cho khách hàng tại Tòa án.

Ngoài 2 mảng công việc lớn kể trên, Thừa phát lại ở Pháp còn được phép thực hiện các hoạt động phụ trợ nhằm “tìm kiếm sự cân đối tài chính trong công tác quản lý văn phòng” và tham gia vào quá trình bán đấu giá tài sản. Thừa phát lại Việt Nam thực hiện 4 công việc: Tống đạt văn bản, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành ánvà tổ chức thi hành án.

Mối quan hệ thừa phát lại tại Quảng Bình và Chấp hành viên

Chấp hành viên là người được Nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định mà theo quy định của Luật thi hành án phải được đưa ra thi hành. Chấp hành viên là công chức, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và phải thực hiện công việc theo quy định về chế độ công chức, công vụ.

Thừa phát lại mặc dù cũng do Nhà nước bổ nhiệm và thực hiện một số công việc như chấp hành viên như: trực tiếp thi hành bản án, xác minh điều kiện thi hành án. Tuy nhiên, Thừa phát lại không phải là công chức Nhà nước, họ làm việc và được hưởng thù lao và phí tổn theo giá biểu do Nhà nước quy định và hợp đồng ký kết với khách hàng.

Trong công việc, Thừa phát lại và Chấp hành viên có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, điều này thể hiện trên một số mặt cơ bản như sau:

– Thừa phát lại hỗ trợ cơ quan thi hành án nói chung và Chấp hành viên nói riêng trong việc tống đạt các văn bản, giấy tờ, tài liệu: Theo quy định hiện nay thì “Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề nghị của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác”.

– Thừa phát lại hỗ trợ Chấp hành viên thông qua kết quả xác minh điều kiện thi hành án làm cơ sở để Chấp hành viên tổ chức thi hành bản án. Theo quy định thì “Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Khi thực hiện việc xác minh, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản tại địa phương đó”.

Sau khi có kết quả xác minh của Thừa phát lại “Người được thi hành án có quyền dùng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự, văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án vụ việc căn cứ kết quả xác minh để tổ chức thi hành án”.

Ngoài ra, theo quy định thì đương sự có quyền yêu cầu văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án dân sự trong trường hợp vụ việc đó đang do Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành. Đây cũng là một sự hỗ trợ tích cực đối với Chấp hành viên.

Thừa phát lại trực tiếp thi hành các bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự: Việc cho phép Thừa phát lại trực tiếp thi hành các bản án là nhằm giúp giảm tải công việc cho Chấp hành viên, hạn chế tình trạng án tồn đọng kéo dài không được thi hành. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng khi cho tiến hành thí điểm chế định Thừa phát lại.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về so sánh của thừa phát lại tại Quảng Bình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại Quảng Bình và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin