Thừa phát lại tại Bình Dương

Thừa phát lại tại Bình Dương

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của thừa phát lại trong hành nghề, là cơ sở để thừa phát lại tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, uy tín của thừa phát lại, góp phần tôn vinh nghề thừa phát lại trong xã hội.

Vậy quy tắc hành nghề thừa phát lại tại Bình Dương được quy định như thế nào. Bài viết về thừa phát lại tại Bến Tre của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại tại Bình Dương

Bộ Tư pháp cho biết, tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, đồng thời Nghị định này cũng quy định Thừa phát lại có nghĩa vụ chấp hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; Văn phòng Thừa phát lại có nghĩa vụ quản lý Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; đặc biệt là chế tài Thừa phát lại bị miễn nhiệm khi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại còn quy định về việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại trong đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm, tập sự hành nghề Thừa phát lại, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Để triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức và yêu cầu quản lý nhà nước thì việc ban hành Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại là cần thiết.

Theo dự thảo, Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật, để thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, qua đó bảo vệ quyền lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của Thừa phát lại trong hành nghề Thừa phát lại, là cơ sở để Thừa phát lại tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại, nâng cao uy tín của Thừa phát lại, góp phần tôn vinh nghề Thừa phát lại trong xã hội.

Thừa phát lại có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Với địa vị và thông qua hoạt động của mình để thi hành quyền lực được Nhà nước trao, Thừa phát lại phải giữ độc lập hoàn toàn, trong mọi tình huống, đối với người yêu cầu, các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính công minh, khách quan, trung thực là những cơ sở để tạo dựng lòng tin với cá nhân, tổ chức.

Dự thảo cũng nêu rõ, Thừa phát lại có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân và tổ chức nơi hành nghề thừa phát lại, thanh danh nghề nghiệp; cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của mình.

Thừa phát lại tại Bình Dương
Thừa phát lại tại Bình Dương

Bảo đảm tính độc lập, chặt chẽ trong hoạt động thừa phát lại tại Bình Dương

Theo dự thảo, quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của Thừa phát lại trong hành nghề Thừa phát lại, là cơ sở để Thừa phát lại tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại, nâng cao uy tín của Thừa phát lại, góp phần tôn vinh nghề Thừa phát lại trong xã hội.

Dự thảo Thông tư đã quy định về các quy tắc chung của Thừa phát lại. Trước hết là bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thừa phát lại phải giữ độc lập hoàn toàn, trong mọi tình huống, đối với người yêu cầu, các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính công minh, khách quan, trung thực là những cơ sở để tạo dựng lòng tin với cá nhân, tổ chức.

Thực hiện công việc được giao một cách chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định của Quy tắc này. Mặt khác, Thừa phát lại có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân và tổ chức nơi hành nghề thừa phát lại, thanh danh nghề nghiệp…

Cùng với các quy tắc chung, dự thảo còn nêu rõ 14 việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu. Cụ thể đó là không được sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu.

Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng. Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người yêu cầu và các bên liên quan.

Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thực hiện yêu cầu trong trường hợp mục đích và nội dung của yêu cầu vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. Gây áp lực, ép buộc người yêu cầu phải sử dụng dịch vụ của mình hoặc văn phòng mình. Lập vi bằng có liên quan về mặt lợi ích giữa Thừa phát lại và người yêu cầu…

Trong quan hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSN) D0, Tòa án Nhân dân (TAND), dự thảo quy định, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm sự kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND trong hoạt động hành nghề; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo phục vụ hoạt động kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND theo quy định. Nỗ lực, trách nhiệm, kịp thời trong việc tổ chức thi hành đúng nội dung các bản án, quyết định của TAND được yêu cầu; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với TAND trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.

Có trách nhiệm cùng với TAND, VKSND bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án chính xác, đúng pháp luật để tổ chức thi hành, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật…

Bảo vệ thanh danh, tự tôn nghề nghiệp thừa phát lại tại Bình Dương

Bảo mật thông tin khách hàng

Theo dự thảo đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, ở phần quy tắc chung, thừa phát lại phải đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ trong công việc.

Với địa vị và thông qua hoạt động của mình để thi hành quyền lực được Nhà nước trao, thừa phát lại giữ độc lập hoàn toàn, trong mọi tình huống, đối với người yêu cầu, các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính công minh, khách quan, trung thực là những cơ sở để tạo dựng lòng tin với cá nhân, tổ chức; thực hiện công việc được giao một cách chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định của Quy tắc này.

Trong hoạt động nghề nghiệp, thừa phát lại có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân và tổ chức nơi hành nghề thừa phát lại, thanh danh nghề nghiệp.

Thừa phát lại ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, của người yêu cầu dịch vụ và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của mình.

Đi vào các nội dung cụ thể, dự thảo Quy tắc đạo đức yêu cầu thừa phát lại có trách nhiệm bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc; đối xử bình đẳng giữa những người có yêu cầu dịch vụ, không phân biệt khả năng tài chính; thu đúng, thu đủ và công khai chi phí, thù lao theo thỏa thuận.

Dự thảo liệt kê 14 nhóm hành vi thừa phát lại không được làm, như: Sách nhiễu, gây phiền hà cho người yêu cầu; nhận, đòi hỏi thêm lợi ích ngoài chi phí đã ghi nhận trong hợp đồng; thực hiện các yêu cầu có mục đích, nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức; lập vi bằng có liên quan lợi ích giữa mình và người yêu cầu; trả hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu, người môi giới…

Dự thảo cũng quy định một số quy tắc đạo đức trong mối quan hệ giữa thừa phát lại với cơ quan thi hành án dân sự, VKSND, TAND cũng như các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác.

Thiết chế bổ trợ tư pháp non trẻ

Nghề thừa phát được ghi nhận lần đầu tiên năm 2005, trong Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020. Trên cơ sở đó, năm 2008, khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự được nâng lên thành Luật, Quốc hội ra Nghị quyết 24 về việc thi hành Luật này thì mới chính thức hóa về mặt pháp lý, cho phép thí điểm mô hình thừa phát lại.

Từ kết quả thí điểm ở TP.HCM và một số địa phương sau đó, năm 2015, Quốc hội ra Nghị quyết 107 cho phép thực hiện chế định thừa phát lại trên phạm vi cả nước, có tính tới việc sẽ ban hành Luật Thừa phát lại.

Trong lúc đợi thực tiễn chín muồi để xây dựng luật, đầu năm 2020, trên cơ sở các nghị định trước đây về thí điểm thừa phát lại, Chính phủ ban hành Nghị định 08, quy định toàn diện về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại, trong đó có yêu cầu Bộ Tư pháp ban hành thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại.

Khi được ban hành, đây sẽ là bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp thứ ba trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Trước đó, nghề luật sư, nghề công chứng đã có quy tắc nghề nghiệp riêng của mình.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về quy tắc hành nghề thừa phát lại tại Bình Dương. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại Bình Dương và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin