Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ đầu tư muốn chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc phải dừng dự án đầu tư lại. Vậy, những trường hợp nào thì cần chấm dứt, ngưng hoạt dộng dự án đầu tư? Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư tiến hành như thế nào? Công ty Luật Rong Ba mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư.

Căn cứ pháp lý

Luật đầu tư 2020

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 31/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án

Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Các dự án mà Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng hoạt động mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động

Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư

Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư

Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Bước 1: Nộp Hồ sơ đề nghị Chấm dứt dự án đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Văn bản đề nghị chấm dứt dự án

Báo cáo tình hình thực hiện dự án tính đến thời điểm hiện tại

Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên; Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần

Giấy uỷ quyền cho công ty luật thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, 01 Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan trực tiếp giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp (nếu dự án đặt địa điểm tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao)

Thời gian xử lý hồ sơ: 01 ngày làm việc

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể công ty

Công ty sẽ chấm dứt hoạt động, tư cách pháp nhân, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp

Thứ nhất, Xin xác nhận không nợ thuế Hải quan

Hồ sơ bao gồm: 

01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên; Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần

Văn bản uỷ quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ

Công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục hải quan 

Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc

Thứ hai, chốt thuế chấm dứt Mã số thuế

Hồ sơ bao gồm:

Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế

Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên; Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần

Giấy uỷ quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ

Cơ quan trực tiếp giải quyết: Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian xử lý: 10 – 15 ngày làm việc

Thứ ba, Giải thể công ty

Hồ sơ bao gồm:

Thông báo giải thể công ty

Quyết định của chủ sở hữu với công ty TNHH 1 thành viên; Biên bản họp HĐTV và Quyết định của HĐTV với công ty TNHH 2 thành viên, Biên bản họp và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Giấy uỷ quyền cho công ty luật trực tiếp xử lý hồ sơ

Cơ quan trực tiếp giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần gần nhất

Thời gian xử lý: 05 – 07 ngày làm việc

Quy định về chấm dứt dự án đầu tư theo quy định pháp luật

Theo Điều 48 Luật đầu tư năm 2020 quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

b) Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

c) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

đ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;

e) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

g) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

7. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Điều này.”

Hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài;

Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc thanh lý dự án.

Các công việc cần thực hiện sau khi chấm dứt dự án đầu tư

Khi đã hoàn tất việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, doanh nghiệp cần hoàn tất những công việc sau:

Chủ đầu tư sẽ tiến hành thanh lý dự án đầu tư đúng như quy định của pháp luật về thanh lý các loại tài sản

Những dự án đầu tư mà được nhà nước giao đất hay cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì lúc nàyquyền sử dụng đất, tài sản đi liền với đất sẽ được tiến hành đúng như quy định của pháp luật về đất đai.

Nếu quá trình chấm dứt, thanh lý dự án đầu tư mà chủ đầu tư bị giải thể, phá sản hay nhưng hoạt động thì việc thanh lý sau khi chấm dứt dự án đầu tư sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật về giải thể và phá sản.

Thanh lý dự án đầu tư:

Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản

Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai

Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thìviệc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775