Tư vấn thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Việc đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp sẽ hạn chế khả năng các cá nhân, tổ chức sao chép hoặc dùng các bản thiết kế đó trong hoạt động thương mại nhằm thu lợi cho riêng mình mà không trả các chi phí cho tác giả tạo ra thiết kế đó. Vậy trước hết ta hãy tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và điều kiện bảo hộ của cơ chế bảo hộ bí mật kinh doanh.

Một số khái quát về đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Mạch tích hợp bán dẫn

Mạch tích hợp bán dẫn (còn gọi là IC, chip, mạch vi điện tử) là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử.

Mạch tích hợp bán dẫn được chế tạo trên cơ sở thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn- cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ nếu có tính nguyên gốc và tính mới thương mại.

Thiết kế bố trí mạch tính hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. (Khoản 15, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ).

Ngoài ra ta có thể hiểu một cách chi tiết, Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là thiết kế hình học của mạch tích hợp (mạch vi điện tử/IC/chip) bán dẫn.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là kết quả của quá trình đầu tư công sức, tài chính lớn, là tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chính vì lý do này mà thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn cần được Nhà nước bảo hộ.

Quyền đối với thiết kế bố trí IC bán dẫn thuộc về doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động thiết kế, tuy nhiên chỉ phát sinh trên cơ sở đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu thiết kế bố trí IC bán dẫn có độc quyền sao chép, phân phối, nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, sản xuất, phân phối, nhập khẩu IC sản xuất theo thiết kế bố trí.

Trong thời hạn bảo hộ, bật kỳ người nào khai thác thiết kế bố trí IC mà không được phép của Chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm việc sử dụng trong một số trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là việc sử dụng không nhằm mục đích thượng mại, sử dụng mà không biết về sự tồn tại quyền, sử dụng thiết kế bố trí tạo ra bằng ” công nghệ ngược” hoặc do người thứ ba độc lập tạo ra.

Cơ sở pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/1/2005
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế đội thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phú sở hữu công nghiệp.

Điều kiện được bảo hộ

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn muốn được bảo hộ phải đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có tính nguyên gốc
 • Có tính mới thương mại

Trong đó:

 • Tính nguyên gốc: một thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 • Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả
 • Chưa đươc những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Những thiết kế bố trí là sự kết hợp của các phần tử, các mối liên kết thông thường thì được coi là nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.

Như vậy, một thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được xem là có tính nguyên gốc nếu thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó có đầy đủ các điều kiện trên.

Bên cạnh đó đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra từ sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường cũng sẽ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.

 • Tính mới thương mại: Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký (Điều 70, Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ).

Tổ chức, cá nhân là tác giả tạo ra thiết kế bố trí, hoặc người đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả tạo ra thiết kế bố trí dưới hình thức giao việc, thuê việc (nếu trong hợp đồng không có quy định liên quan đến quyền tác giả thiết kế) có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.

Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên tại bất cứ nơi nào trên thế giới

Các đối tượng không được bảo hộ

 • Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn
 • Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn

Các điều kiện cần thiết để tổ chức, cá nhận có quyền đăng ký thiết kế bố trí

 • Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;
 • Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:
 • Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký thiết kế bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí;
 • Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký thiết kế bố trí;
 • Trường hợp thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký thiết kế bố trí.

Các giấy tờ cần thiết khi nộp hồ sơ

 • Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);
 • Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);
 • Bản mô tả mạch tích hợp;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trình tự thủ tục đăng ký

 • Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 • Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
 • Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn hợp lệ:
 • Trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí;
 • Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn.
 • Công bố đơn: Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Quyết định cấp/từ chối cấp giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.

Thời hạn giải quyết đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

 • Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
 • Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Hỗ trợ tư vấn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ở đâu?

Để tránh bị cơ quan nhà nước ra công văn, thông báo về những sai sót không đáng có trong hồ sơ đăng ký bạn có thể tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cần dựa trên các yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất làm việc, uy tín… Rong Ba Group là đơn vị đáp ứng được tất cả những yêu cầu như vậy.

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

Rong Ba Group là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về các vấn đề về sở hữu trí tuệ; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

Rong Ba Group với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

Rong Ba Group luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Rong Ba Group được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được Rong Ba Group phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của Rong Ba Group: cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775