Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh có nhiều nền kinh tế phát triển, trong bối cảnh khó khăn chung, thu hút đầu tư của tỉnh 3 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt kết quả khá tích cực, đặc biệt về vốn đầu tư trong nước. Trong ba tháng đầu năm 2002, Bắc Giang có 264 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 18,9%, vốn đăng ký đạt 2.196 tỷ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang cần thực hiện những bước nào? Mời bạn tham khảo bài viết sau đây của Công ty Luật Rong Ba về thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang.

Thành lập doanh nghiệp là gì

Hiểu theo góc độ kinh tế thì : Thành lập doanh nghiệp đó là việc tạo lập, thành lập lên 1 tổ chức kinh doanh khi hội tụ đầy đủ các điều kiện cần và đủ như cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất : trụ sở, nhân lực, vật lực, dây truyền sản xuất, nhà xưởng, vốn.

Hiểu theo góc độ pháp lý : Thành lập doanh nghiệp, công ty là một thủ tục pháp lý mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện tại cơ quan NN có thẩm quyền

Ai là người có quyền thành lập doanh nghiệp

Theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh Nghiệp 2020; Và Điều 12 Nghị định số 102/2010/NĐ – CP ban hành ngày 01/10/2010 kèm theo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

“1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

3. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.”

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

Việc đầu tiên trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang là cần phải lựa chọn loại hình doanh nghiệp mà mình muốn thành lập. Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp là: Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định khác tại luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Công ty hợp danh

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang cần xem kỹ các đặc điểm căn bản trên cũng như tìm hiểu thêm những đặc điểm cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp. Nhưng căn bản nhất về mặt số lượng thành viên và cổ đông công ty thì cần chú ý: Nếu muốn thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần tối thiểu 03 thành viên là cổ đông. Còn nếu muốn thành lập công ty hợp danh thì cần tối thiểu 2 thành viên hợp danh. Nên nếu không đủ số thành viên thì nên chọn loại hình công ty TNHH hoặc doanh nghiệp tư nhân. Nếu muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân trước đó không đồng thời là chủ hộ kinh doanh và thành viên công ty hợp danh.

Các bước thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ và thông tin để thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang.

Giấy tờ cần chuẩn bị: Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang thì giấy tờ các cổ đông/ thành viên của doanh nghiệp chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những cổ đông/ thành viên đó đồng thời nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các người khác trong số các cổ đông/thành viên góp vốn thì có thêm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Thông tin cần cung cấp: Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang thì ngoài giấy tờ tùy thân như đã nêu ở trên thì quý vị cần chuẩn bị các thông tin để hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Số vốn điều lệ doanh nghiệp

Ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh

Số điện thoại và email doanh nghiệp

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang gồm có các loại giấy tờ như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Điều lệ công ty 

Danh sách thành viên công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn/ Danh  sách cổ đông cổ đông công ty nếu là công ty cổ phần

Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện công việc/ Hợp đồng dịch vụ nếu sử dụng dịch vụ của bên tư vấn

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang và thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp 

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Bắc giang xong thì cần làm những gì để đi vào hoạt động?

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Bắc thì sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu nhưng để doanh nghiệp đi vào hoạt động được thì xong bước đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các bước sau:

Kê khai tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài (bắt buộc)

Đặt biển công ty và treo biển công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp (bắt buộc)

Thực hiện trang thiết bị và con người để thực hiện hoạt động (bắt buộc)

Đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp 

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo sử dụng tài khoản cho doanh nghiệp

Kê khai thuế và đóng thuế nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện hoạt động khác nếu là những ngành nghề đặc thù và hoạt động có điều kiện

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp tại Bắc Giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775