Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh cao nguyên nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai đứng thứ nhất về diện tích, đứng thứ 2 cả về dân số vùng Tây Nguyên). Trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Gia Lai đã tạo được những bước phát triển mới, từng bước chiếm một vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế của Gia Lai, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế – xã hội cho tỉnh Gia Lai. Khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai cần đáp ứng những điều kiện gì? Sau đây bài viết của Công ty Luật Rong Ba sẽ cung cấp đầy đủ và toàn diện thông tin về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai.

Các loại hình công ty:

Hiện nay, các doanh nghiệp thường chỉ hoạt động dưới 2 loại hình công ty chính đó là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Nếu chọn loại hình công ty TNHH thì số lượng thành viên tối thiểu cần có là 1 thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc 2 thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Còn số lượng thành viên tối đa mà công ty có thể có là 50 thành viên.

Nếu chọn loại hình công ty cổ phần thì cần có tối thiểu là 3 cổ đông góp vốn mới có thể đăng ký loại hình này. Tuy nhiên, công ty cổ phần lại không giới hạn số lượng thành viên tối đa. Do đó, nếu công ty bạn muốn có nhiều cổ đông góp vốn thì nên chọn loại hình này. 

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai:

Thứ nhất, phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư, khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì phải làm thủ tục đó trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai, đảm bảo điều kiện về hình thức đầu tư

 

Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế hoặc hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.

Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì hình thức đầu tư bắt buộc phải là thành lập tổ chức kinh tế. 

Nhà đầu tư có thể chọn một trong các loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân để đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Bước này được thực hiện sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ ba, đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của công ty

 

Nhà đầu tư được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý đến các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư 2020 là các trường hợp bị hạn chế sở hữu vốn điều lệ của công ty, bao gồm:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ tư, kinh doanh trong phạm vi cho phép

Đây là một trong những điều kiện quan trọng trong suốt quá trình từ đăng ký thành lập đến hoạt động kinh doanh. Pháp luật Việt Nam cũng đặt ra những điều kiện về ngành nghề kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư 2020.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam;

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Gia Lai:

Để được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng được đầy đủ những điều kiện sau đây:

Cần đảm bảo về tỷ lệ góp vốn tối đa đối với các cổ đông hoặc thành viên là tổ chức nước ngoài và nhiều tổ chức nước ngoài góp vốn là 35% trên tổng số vốn điều lệ của công ty

Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người đại diện trên pháp luật của công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên phải là thẩm định viên về giá và có đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Tại doanh nghiệp cần có ít nhất là 3 thẩm định viên về giá đã đăng ký hành nghề, trong đó phải có tối thiểu là 2 cổ đông sáng lập hoặc thành viên có tham gia góp vốn cho công ty

Phải có đầy đủ các giấy tờ như là Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư

Có hai cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Sở Kế hoạch đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sau đây:

Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất và khu kinh tế tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế, gồm:

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Hồ sơ nhà đầu tư thành lập công ty nước ngoài tại Gia Lai cần cung cấp

Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị các thành phần hồ sơ, tài liệu chung không phân biệt thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thành phần hồ sơ chung bao gồm:

Giấy chứng nhận thành lập/ Giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức

Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân

Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân công chứng người đại diện theo pháp luật công ty tại Việt Nam

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê tại Việt Nam (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương)

Trường hợp là nhà đầu tư pháp nhân cần cung cấp thêm hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư.

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai

Bước 1: Xin giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (có thể cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp);

Hợp đồng thuê địa điểm nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính;

Giấy ủy quyền của nhà đầu tư để thực hiện và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Bước 2: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước thứ ba: Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH) hoặc các cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Danh sách thành viên công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (được cấp ở Bước 2);

Văn bản cử cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (nếu có);

Giấy ủy quyền

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Các loại thuế mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng?

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng các loại thuế bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, ngoài ra đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu còn phải chịu thêm thuế xuất nhập khẩu.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Gia Lai và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775