OHSAS 18001

OHSAS 18001 giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về bảo vệ an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đang trở nên ngày càng quan trọng đối với bất kỳ loại hình tổ chức đặc biệt là các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất.

OHSAS được viết tắt từ cụm từ tiếng anh Occupational Health and Safety Assessment Series có nghĩa là Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001:2007 được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) ban hành, phiên bản đầu tiên là OHSAS 18001:1999, và sau đó có sửa đổi, bổ sung vào năm 2002.

OHSAS 18001 tập trung vào đối tượng là người lao động với ý nghĩa là thiết lập các biện pháp quản lý để phòng ngừa tất cả các rủi ro có thể phát sinh dẫn đến mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động) hoặc dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động (làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm).

Trong bài viết này, Rong Ba Group sẽ giúp quý doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về chứng nhận ohsas 18001.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là gì?

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 là Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS). Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức. OHSAS 18001 giúp cho tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và cải tiến việc thực hiện OH&S. Nó không phải là chuẩn mực thực hiện OH&S của quốc gia, cũng không chỉ ra chi tiết việc xây dựng hệ thống quản lý.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng Tiêu chuẩn ohsas 18001 nhằm sử dụng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Nó không được dùng cho các phạm vi sức khỏe và an toàn khác như chương trình an sinh người lao động, an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản tác động môi trường

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn này là phiên bản OHSAS 18001:2007.

Chức năng của tiêu chuẩn OHSAS 18001

Bảo vệ người lao động

Tiêu chuẩn về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn trong lao động OHSAS 18001 ( hoặc áp dụng theo tiêu chuẩn chứng nhận ISO 45001 ) sẽ yêu cầu doanh nghiệp, công ty, tổ chức phải đưa ra được phương pháp nhận diện những mối nguy hiểm. Một cách có hệ thống (và tuyệt đối không được bỏ sót mối nguy hiểm nào có thể xảy ra) từ đó có thể đưa ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý rủi ro cần thiết để có thể tạo được môi trường làm việc an toàn hơn, khỏe mạnh hơn.

Giảm thiểu tối đa các vấn đề về tai nạn và sức khỏe nghề nghiệp xảy ra, giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể giảm được thời gian nghỉ việc do bệnh tật, ốm đau của nhân viên. Và đây cũng là biện pháp giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể ổn định về chất lượng và năng suất.

Tăng lợi ích kinh doanh

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 mang đến những yêu cầu một cách có hệ thống, khá khoa học PDCA (có nghĩa là Plan, Do, Check và Action), các biện pháp quản lý phải dựa trên kết quả của việc đánh giá quá trình, đánh giá rủi ro, kiểm tra, rà soát những quy định pháp luật, điều tra tai nạn để có thể lập kế hoạch giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn lao động, do đó doanh nghiệp sẽ có thể xây dựng và cải tiến để có các quy trình rõ ràng hơn và và hiệu quả hơn.

Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Tăng cường tuân thủ luật pháp

Việc xem xét và rà soát từng hoạt động thì nó sẽ liên quan đến những yêu cầu pháp lý nào, mỗi kỳ phải tiến hành đánh giá lại việc tuân thủ pháp lý, cập nhật thêm các yêu cầu pháp luật mới,… sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có phương tiện để nhận diện những yêu cầu về luật pháp và những yêu cầu khác có liên quan, từ đó sẽ giúp cho doanh nghiệp tuân thủ luật pháp một cách tuyệt đối.

Tổ chức, doanh nghiệp luôn luôn có đầy đủ các thông tin để nhận diện đồng thời còn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp trong tương lai. Hơn thế nữa, trong nhiều trường hợp, việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ giúp giảm thiểu những khiếu nị, kiện tụng pháp lý và giảm tiền đền bù.

Tăng cường năng lực quản lý

Tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 cũng giống với những tiêu chuẩn quốc tế khác như tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 hay tiêu chuẩn ISO 22000… nền tảng của ohsas 18001 đó là chu trình PDCA: Hoạch định (Plan) – Thực hiện (Do) – Kiểm tra (Check) – Hành động (Action), tổ chức, doanh nghiệp có thể kết hợp những yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001 này với hệ thống quản lý đã hiện hữu trước đó của mình để có thể giảm chi phí và các điểm trùng lặp.

Đối tượng và quy trình cấp chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận OHSAS 18001 là loại chứng nhận có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu và mong muốn xây dựng được hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe của người lao động. Để có thể nhận được chứng nhận OHSAS 18001, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải trải qua quy trình sau đây:

Đề nghị cấp chứng nhận OHSAS 18001

Xem xét hồ sơ tài liệu, thông tin của tổ chức, doanh nghiệp

Lên kế hoạch đánh giá.

Thực hiện đánh giá sơ bộ.

Thực hiện đánh giá chứng nhận.

Cấp chứng nhận và duy trì chứng nhận.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ohsas là gì?

Khung chính trong Tiêu chuẩn OHSAS cũng theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến.

Lập kế hoạch (Plan)

Ban lãnh đạo xem xét tới phạm vi và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để thiết lập chính sách đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Các bộ phận/phòng ban phải tiến hành nhận diện các mối nguy và đánh giá các rủi ro dẫn đến mất an toàn, tai nạn lao động có thể xảy ra cũng như các điều kiện môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Cuối cùng cần xác định được mối nguy nào cần phải đưa ra những biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phòng ngừa không cho xảy ra hoặc nếu có xảy ra thì hậu quả sẽ được giảm thiểu.

Trong quá trình nhận diện các mối nguy, Doanh nghiệp phải thu thập các yêu cầu pháp lý của nhà nước, các yêu cầu của các bên liên quan để xem xét những yêu cầu nào buộc phải tuân thủ.

Căn cứ trên kết quả phân tích mối nguy, rủi ro và xem xét đến các yêu cầu pháp lý, yêu cầu khác, doanh nghiệp cần:

Thiết lập các mục tiêu để chính sách về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đưa ra có thể thực hiện được và ngăn ngừa những rủi ro có thể có (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vi phạp luật về an toàn lao động và đảm bảo sức khỏe,…)

Thiết lập các chương trình, biện pháp quản lý về vấn đề đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động để đảm bảo các mục tiêu đưa ra phải có khả năng đạt được.

Thực hiện (Do)

Thực hiện áp dụng và vận hành hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), gồm các công việc phải triển khai chính:

Thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm của các cá nhân để thực hiện các chương trình quản lý OH&S.

Cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân sự cần thiết để duy trì các hoạt động, các chương trình về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đào tạo cho những nhân sự cần thiết để đạt được trình độ, kỹ năng an toàn lao động và giám sát an toàn lao động cần thiết, thiết lập xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn để ngăn ngừa rủi ro về tai nạn lao động, môi trường độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động.

Triển khai tổ chức đào tạo cho người lao động hoặc nhà thầu phụ làm việc cho doanh nghiệp và đảm bảo những người này nhận thức được các rủi ro an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cần phải kiểm soát, hậu quả do không kiểm soát, cũng nhưng đảm bảo họ đủ năng lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát các rủi ro này.

Thiết lập các quá trình để đảm bảo việc trao đổi thông tin về vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong nội bộ có hiệu quả, cũng như đáp ứng các thông tin về OH&S với các bên hữu quan bên ngoài.

 

Tổ chức tham vấn người lao động trong quá trình nhận diện mối nguy, xây dựng các chương trình kiểm soát rủi ro, điều tra tai nạn lao động, điều tra bệnh nghề nghiệp phát sinh, …

Thiết lập, phổ biến và duy trì tài liệu của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp để đảm bảm rằng các thủ tục liên quan đến các mục tiêu về OH&S được thực hiện.

Đảm bảo sự chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và khả năng ứng phó với các trình trạng khẩn cấp.

Kiểm tra (Check)

Hoạt động kiểm tra là việc đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của các quá trình của hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các hành động:

Giám sát và đo lường các kết quả về hoạt động kiểm soát OH&S theo định kỳ.

Đánh giá thực trạng của sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và các yêu cầu khác do tổ chức đề ra.

Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xác định sự không phù hợp, xử lý và điều tra sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

Quản lý hồ sơ, thiết lập và duy trì thủ tục để phân định, bảo quản và xử lý các hồ sơ về OH&S.

Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý OH&S hiện tại so với tiêu chuẩn ohsas 18001:2007.

Hành động (Action)

Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải tiến hệ thống quản lý OH&S

Lãnh đạo Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét về mặt quản lý của hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các giai đoạn thích hợp.

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” nếu được duy trì liên tục và thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S và kết quả chung trong hoạt động kiểm soát an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chứng nhận ohsas 18001. Nếu Quý doanh nghiệp còn băn khoăn bất cứ vấn đề gì liên quan đến nội dung tư vấn trên, xin vui lòng nhấc máy và liên hệ theo địa chỉ Hotline của Rong Ba Group để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775