Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại phát triển khá muộn ở nước ta thế nhưng hiện nay hoạt động này đã đạt được những thành tựu nhất định.

Vậy xoay quanh nhượng quyền thương mại thì chúng ta cần quan tâm những gì, phạm vi bài này Rong Ba Group xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Luật thương mại năm 2005

Các văn bản hướng dẫn thi hành 2 luật này.

Nhượng quyền thương mại là gì ?

Theo Điều 284 Luật Thương mại năm 2005:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

+ Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

+ Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Chủ thể

Bên nhượng quyền

Bên nhượng quyền là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhượng quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhận quyền thứ cấp.

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền:

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.
 • Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.
 • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.
 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
 • Bên nhận quyền:

Bên nhận quyền là thương nhân được nhận quyền thương mại, bao gồm cả Bên nhận quyền thứ cấp trong mối quan hệ với Bên nhượng quyền thứ cấp.

Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Hình thức

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Thủ tục

Đăng ký nhượng quyền thương mại:

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

+ Chuẩn bị hồ sơ

+ Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

+ Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

– Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại hướng dẫn.
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu do Bộ Thương mại quy định.
 • Các văn bản xác nhận về:
  • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu Bản giới thiệu và Các văn bản xác nhận được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lợi ích của việc nhượng quyền thương mại

Đối với bên Nhận quyền:

+Không phải xây dựng thương hiệu.

+ Thừa hưởng lợi ích, kinh nghiệm và bí quyết tổ chức kinh doanh của bên Nhượng quyền:

 • Sự trung thành của người tiêu dùng.
 • Áp dụng mô hình kinh doanh đã được thiết lập.
 • Hỗ trợ marketing chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ tài chính.

+ Giảm thiểu rủi ro của giai đoạn khởi nghiệp

+ Thụ hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống

Đối với bên Nhượng quyền:

+ Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu

+ Tạo ra được hiệu ứng chuỗi mà không phải bỏ ra nhiều vốn đầu tư

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại của Rong Ba Group.

Văn phòng chứng nhận quốc tế cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng quan tâm đến lĩnh vực nhượng quyền thương mại. Dưới đây là dịch vụ tư vấn của Rong Ba Group về nhượng quyền thương mại ở nước ta hiện nay:

Tư vấn pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại

 • Rong Ba Group tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Rong Ba Group tư vấn các khía cạnh pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước, nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt lưu ý với khách hàng các khía cạnh pháp lý liên quan đến pháp luật thương mại, pháp luật canh tranh, pháp luật hợp đồng và pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn và làm việc với đối tác nước ngoài trong lĩnh vực phân phối dưới hình thức nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại.
 • Tư vấn cách khiếu nại, khởi kiện khi xảy ra tranh chấp trong nhượng quyền thương mại phát sinh
 • Tư vấn các phương án, cách xử lý khi có hành vi xâm phạm quyền thương mại

Tư vấn và đại diện thực hiện công việc liên quan đến nhượng quyền thương mại cho khách hàng

 • Tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, khuyến nghị các rủi ro, đề xuất giải pháp, hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết hợp đồng
 • Tham gia đàm phán hợp đồng nhượng quyền và triển khai hệ thống.
 • Tiến hành thủ tục dịch vụ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ cho việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
 • Tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo ủy quyền của khách hàng tại Sở Công Thương và Bộ Công Thương
 • Tiến hành thủ tục đăng ký bổ sung, đăng ký điều chỉnh thông tin nhượng quyền thượng mại khi hoạt động nhượng quyền được triển khai.

Trên đây là một số thông tin hữu ích mà các bạn nên tham khảo khi tiến hành tham gia quan hệ nhượng quyền thương mại. Mọi thông tin cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 034 736 2775
Tư Vấn Online
Gọi: 034 736 2775