Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng khoán việc tạp vụ là gì? Trường hợp nào ký kết hợp đồng? Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ được ký kết hình thức như thế nào? Bài viết sau đây của Công ty Luật Rong Ba sẽ giải đáp câu hỏi trên và giới thiệu mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ hiện nay đang được sử dụng phổ biến.

Hợp đồng khoán việc tạp vụ là gì?

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định, sau khi hoàn thành phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc, bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận khoán thù lao đã thỏa thuận.

Các loại hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc toàn bộ

Đây là hình thức mà bên giao khoán sẽ giao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và cả chi phí công cụ lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc. Người giao khoán sẽ trả một khoản tiền thù lao cho người nhận giao khoán bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, tiền công lao động, chi phí công cụ dụng cụ lao động và tiền lợi nhuận có được từ việc nhận khoán. Hình thức giao khoán này còn được gọi là khoán trọn gói.

Hợp đồng khoán việc từng phần

Đây là hình thức khoán việc mà người nhận khoán phải tự lo về các chi phí và chất lượng của toán bộ công cụ lao động, người giao khoán sẽ chỉ trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động. Hình thức giao khoán này còn được biết đến với tên gọi là khoán nhân công.

Trên thực tế, hợp đồng khoán việc không được quy định cụ thể tại Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, thế nhưng trong các văn bản pháp luật chuyên ngành vẫn có quy định về hợp đồng khoán việc. Vì vậy, các hợp đồng khoán việc hiện nay vẫn được thừa nhận theo quy định pháp luật.

Các trường hợp ký hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hiện nay, hợp đồng khoán việc thường được áp dụng cho những công việc mang tính thời vụ, diễn ra trong một thời điểm nhất định. Thực tế, dựa trên tính chất công việc có thể phân chia hợp đồng khoán việc thành 02 loại:

Khoán trọn gói: Bên khoán giao toàn bộ cho bên nhận khoán các chi phí bao gồm chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ lao động có liên quan để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận khoán một khoản tiền bao gồm các chi phí nêu trên và lợi nhuận phát sinh từ việc nhận khoán.

Khoán nhân công: Bên nhận khoán phải tự bảo đảm công cụ, dụng cụ lao động để hoàn thành công việc.

Bên khoán trả cho bên nhận một khoản tiền công lao động, trong đó đã bao gồm tiền khấu hao công cụ, dụng cụ lao động.

Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu doanh nghiệp nào biến tướng hợp đồng lao động thành hợp đồng khoán việc, nhằm trốn tránh nghĩa vụ bảo hiểm với người lao động thì có thể bị phạt tiền tới 20 triệu theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng khoán việc được dùng cho nhiều công việc mang tính thời vụ, thời điểm trong năm. Theo đó, mẫu hợp đồng giao khoán việc có thể khác nhau tùy thuộc vào tính chất của công việc và những yêu cầu được thỏa thuận giữa bên giao khoán và bên nhận khoán. 

Về hình thức, mẫu hợp đồng giao khoán là văn bản pháp luật, nên việc trình bày và thực hiện phải đúng theo quy định pháp luật. 

Về nội dung, mẫu hợp đồng giao khoán cần phải có những nội dung cơ bản là:

Thông tin của bên giao khoán và bên nhận khoán

Nội dung công việc giao khoán được mô tả cụ thể

Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán

Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người giao khoán

Phương thức giao khoán; điều kiện giao khoán

Thời gian thực hiện hợp đồng giao khoán.

Đặc biệt, hợp đồng khoán việc chỉ có giá trị pháp luật nếu có đủ chữ ký của bên giao khoán và bên nhận khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ

Số:…../HĐKVTV

Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ: Luật lao động 2019

Căn cứ: Luật thương mại 2005

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B: CÔNG TY…………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng bàn bạc và thống nhất các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý thuê khoán bên B thực hiện công việc tạp vụ tại công ty…………Địa chỉ:…………….

Nội dung công việc cần thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục I của hợp đồng này.

Điều 2. Đảm bảo thực hiện hợp đồng

Bên B có trách nhiệm đảm bảo nhân công và dụng cụ để đảm bảo thực hiện công việc:

Sắp xếp số lượng nhân công để đảm bảo công việc đúng tiến độ

Đào tạo nhân công có trình độ và thái độ làm việc tốt.

Tự trang bị các thiết bị vệ sinh để phục vụ công việc

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng này từ ngày………………..đến ngày ………………

3.2 Bên B thực hiện công việc trong các khung giờ sau:
Buổi sáng từ……………đến……………

Buổi chiều từ…………….đến………….

Điều 4. Thanh toán và phương thức thanh toán

4.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi bên B hoàn thành công việc vào ngày…………..

4.2 Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Tên chủ tài khoản:…………………

Tên ngân hàng:……………………

Số tài khoản:……………………….

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc được quy định trong hợp đồng này

Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 hợp đồng này

Cử người hướng dẫn và trao đổi công việc cụ thể để bên B thực hiện công việc

Cử người kiểm tra sau khi bên B hoàn thành công việc. Bên A có quyền yêu cầu bên B làm lại nếu bên B thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Có nghĩa vụ chuẩn bị các vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc được giao.

Thực hiện công việc đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến công việc của bên A

Có trách nhiệm bảo quản đồ dùng tại nơi thực hiện công việc. Trường hợp bên B làm hư hại tài sản, đồ dùng tại nơi làm việc bên B phải bồi thường cho bên A.

Điều 7. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 8 : Vi phạm và chế tài

9.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

9.2.Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 9.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 9 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

 Bên A                                      Bên B

(ký và ghi rõ họ tên)                (ký và ghi rõ họ tên)

Hợp đồng khoán việc có phải đóng bảo hiểm không?

Rất nhiều người thắc mắc rằng: Hợp đồng khoán việc có phải đóng bhxh không? 
Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trong trường hợp ký kết hợp đồng khoán việc (Đây là hợp đồng dịch vụ) thì các bên không phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
Vì vậy mà hiện nay nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn cách ký kết hợp đồng khoán việc với người lao động thay vì phải ký kết hợp đồng lao động để trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động. Đối với các hành vi vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 4, Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sẽ bị xử phạt hành chính.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775