ISO 31000

Rủi ro ảnh hưởng đến các tổ chức có thể có những hệ quả về kết quả quả hoạt động kinh tế và danh tiếng nghề nghiệp, cũng như các hệ quả về môi trường, an toàn và xã hội. Do đó, quản lý rủi ro có hiệu quả giúp các tổ chức hoạt động tốt trong một môi trường đầy những điều không chắc chắn.

ISO 31000: 2018, Quản lý rủi ro – Hướng dẫn, cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình quản lý rủi ro. Nó có thể được mọi tổ chức ở bất kỳ quy mô, hoạt động hay lĩnh vực nào sử dụng.

Sử dụng ISO 31000 có thể giúp các tổ chức tăng khả năng đạt được mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội và thách thức, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro.

Tuy nhiên, ISO 31000 không sử dụng cho mục đích chứng nhận, nhưng cung cấp hướng dẫn cho các chương trình đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài. Các tổ chức sử dụng nó có thể so sánh các hoạt động quản lý rủi ro của mình với một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc phù hợp để quản lý hiệu quả và quản trị doanh nghiệp.

Trong bài viết này, Rong Ba Group sẽ giúp quý doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về chứng nhận ISO 31000.

Chứng nhận ISO 31000 là gì?

ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Được quảng cáo là một tài liệu thực tế để giúp các tổ chức phát triển cách tiếp cận rủi ro của riêng họ, ISO 31000 cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình chung để quản lý mọi loại rủi ro một cách minh bạch và có hệ thống. ISO 31000 có thể được áp dụng “cho bất kỳ doanh nghiệp công cộng, tư nhân hoặc cộng đồng, hiệp hội, nhóm hoặc cá nhân nào”.

Rủi ro ảnh hưởng đến các tổ chức có thể có hậu quả về hiệu quả kinh tế và danh tiếng chuyên nghiệp, cũng như kết quả về môi trường, an toàn và xã hội. Do đó, quản lý rủi ro một cách hiệu quả giúp các tổ chức thực hiện tốt trong một môi trường đầy bất trắc.

ISO 31000: 2018, Quản lý rủi ro – Nguyên tắc và hướng dẫn, cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình quản lý rủi ro. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, hoạt động hoặc lĩnh vực của nó.

Sử dụng ISO 31000 có thể giúp các tổ chức tăng khả năng đạt được các mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội và các mối đe dọa và phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro.

ISO 31000 định nghĩa rủi ro như thế nào?

Mặc dù rủi ro thường được xác định theo khía cạnh tác động tiêu cực hoặc nguy hiểm, ISO 31000 xem rủi ro là phơi nhiễm với hậu quả của sự không chắc chắn – tích cực hoặc tiêu cực.

Quản lý rủi ro là về việc xác định các biến thể từ những gì được lên kế hoạch hoặc mong muốn, và quản lý những rủi ro đó để tối đa hóa cơ hội, giảm thiểu tổn thất và cải thiện các quyết định và kết quả.

ISO 31000 liên quan đến những rủi ro cụ thể như thế nào?

ISO 31000 không nên được coi là sự thay thế cho các tiêu chuẩn quốc tế đã được thiết lập được sử dụng thành công để quản lý các rủi ro cụ thể trong các lĩnh vực như an toàn máy móc, vận tải, năng lượng, CNTT và môi trường, thay vào đó, nên xem nó như một tài liệu cấp cao nhất hỗ trợ những tiêu chuẩn hiện có

Doanh nghiệp của tôi có thể được chứng nhận ISO 31000 không?

ISO 31000 không phải là một tiêu chuẩn trong đó các tổ chức có thể tìm cách được chứng nhận. Bằng cách triển khai ISO 31000, các tổ chức có thể so sánh thực tiễn quản lý rủi ro của họ với điểm chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc hợp lý để quản lý hiệu quả.

Hướng dẫn ISO 73 đảm bảo rằng mọi người đều sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa giống nhau khi nói về rủi ro.

Để quản lý rủi ro có hiệu quả, một tổ chức ở tất cả các cấp phải tuân thủ các nguyên tắc dưới đây.

Quản lý rủi ro:

Tạo và bảo vệ giá trị;

Là một phần không thể thiếu của tất cả các quy trình tổ chức;

Là một phần của việc ra quyết định;

Rõ ràng giải quyết sự không chắc chắn;

Có hệ thống, có cấu trúc và kịp thời;

Được dựa trên thông tin tốt nhất hiện có… và được điều chỉnh;

Tạo điều kiện cải tiến liên tục của tổ chức.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng trong suốt vòng đời của một tổ chức và cho nhiều hoạt động, bao gồm các chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

ISO 31000: 2018 có thể được áp dụng cho bất kỳ loại rủi ro nào, bất kể bản chất của nó là gì, cho dù có hậu quả tích cực hay tiêu cực. Mặc dù ISO 31000: 2018 cung cấp các hướng dẫn chung, nhưng nó không nhằm thúc đẩy tính đồng nhất của quản lý rủi ro giữa các tổ chức.

Việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch và khung quản lý rủi ro sẽ cần tính đến các nhu cầu khác nhau của một tổ chức cụ thể, các mục tiêu, bối cảnh, cấu trúc, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản cụ thể được sử dụng.

Tiêu chuẩn ISO 31000 giúp đơn giản việc quản lý rủi ro đã có phiên bản 2018.

Thiệt hại về danh tiếng hoặc thương hiệu, tội phạm mạng, nguy cơ chính trị và khủng bố là một trong những rủi ro mà các tổ chức tư và công thuộc mọi loại hình và quy mô trên thế giới phải đối mặt với tần suất ngày càng tăng. Phiên bản mới nhất của ISO 31000 vừa được công bố để giúp quản lý những bất định, rủi ro. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản năm 2009.

Rủi ro nằm ở mọi quyết định trong cuộc sống, nhưng rõ ràng một số quyết định cần một cách tiếp cận có cấu trúc. Ví dụ, một quan chức cấp cao hoặc quan chức chính phủ có thể cần đưa ra những phán đoán về rủi ro liên quan đến các tình huống rất phức tạp. Đối phó với rủi ro là một phần của quản trị và lãnh đạo, và là cơ sở để quản lý một tổ chức ở tất cả các cấp.

Các hoạt động quản lý rủi ro ngày hôm qua không còn phù hợp để đối phó với các mối đe dọa ngày nay và chúng cần có sự phát triển. Những cân nhắc này là trọng tâm của việc soát xét, sửa đổi ISO 31000, Quản lý rủi ro – Hướng dẫn, phiên bản mới nhất vừa được xuất bản.

ISO 31000: 2018 cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn, ngắn gọn, xúc tích hơn sẽ giúp các tổ chức sử dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro để cải thiện việc hoạch định và ra các quyết định tốt hơn. Những thay đổi chính so với phiên bản trước cụ thể là:

Rà soát các nguyên tắc quản lý rủi ro là những tiêu chí chính cho sự thành công

Tập trung vào việc lãnh đạo bởi lãnh đạo cao nhất, người cần đảm bảo rằng quản lý rủi ro được tích hợp vào tất cả các hoạt động của tổ chức, bắt đầu từ việc quản trị tổ chức

Nhấn mạnh hơn vào tính chất lặp đi lặp lại của quản lý rủi ro, dựa trên kinh nghiệm, kiến ​​thức và phân tích mới cho việc xem xét các yếu tố quá trình, hành động và kiểm soát ở từng giai đoạn của quá trình

Tinh giản nội dung với sự tập trung cao hơn vào việc duy trì một mô hình hệ thống mở, thường xuyên trao đổi phản hồi với môi trường bên ngoài để phù hợp với nhiều nhu cầu và bối cảnh

iso 31000

iso 31000

Jason Brown, Trưởng ban Kỹ thuật ISO/TC 262 về quản lý rủi ro chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: “Phiên bản sửa đổi ISO 31000 tập trung vào việc tích hợp với tổ chức và vai trò của các nhà lãnh đạo và trách nhiệm của họ. Các nhà thực hành rủi ro thường nằm ở ria của quản trị tổ chức và sự nhấn mạnh này sẽ giúp họ chứng minh rằng quản lý rủi ro là một phần không thể tách rời trong kinh doanh. “

Mỗi phần của tiêu chuẩn được xem xét theo tinh thần rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ đơn giản tạo thuận lợi cho thông hiểu và giúp tất cả các bên liên quan có thể dễ dàng tiếp cận. Phiên bản 2018 tập trung nhiều hơn vào việc tạo lập và bảo vệ giá trị làm động lực chính trong quản lý rủi ro và các nguyên tắc liên quan khác như cải tiến liên tục, bao gồm các bên liên quan, được tùy chỉnh cho tổ chức và xem xét các yếu tố con người và văn hoá.

Rủi ro hiện được định nghĩa là “ảnh hưởng của sự không chắc chắn lên mục tiêu”, tập trung vào ảnh hưởng của việc hiểu biết chưa đầy đủ về các sự kiện hoặc hoàn cảnh đối với việc ra quyết định của tổ chức.

Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong hiểu biết truyền thống về rủi ro, buộc các tổ chức phải điều chỉnh quản lý rủi ro theo nhu cầu và mục tiêu – một lợi ích quan trọng của tiêu chuẩn.

Ông Jason Brown giải thích: “ISO 31000 cung cấp khuôn khổ quản lý rủi ro hỗ trợ mọi hoạt động, bao gồm cả việc ra quyết định ở tất cả các cấp của tổ chức. Khuôn khổ ISO 31000 và các quá trình cần được kết hợp với hệ thống quản lý để đảm bảo sự nhất quán và hiệu lực của việc kiểm soát quản lý trong tất cả các khu vực của tổ chức.”

Bao gồm chiến lược và quy hoạch, khả năng phục hồi của tổ chức, CNTT, quản trị doanh nghiệp, nhân sự, sự phù hợp, chất lượng, sức khoẻ và an toàn, kinh doanh liên tục, quản lý khủng hoảng và an ninh.

Tiêu chuẩn này không chỉ là một phiên bản mới của ISO 31000. Hướng tới một sự sửa đổi đơn giản, nó mang lại ý nghĩa mới cho cách chúng ta quản lý rủi ro trong tương lai. Về chứng nhận, ISO 31000:2018 cung cấp hướng dẫn chứ không phải yêu cầu, và do đó không dành cho mục đích chứng nhận. Điều này cho phép các nhà quản lý áp dụng linh hoạt tiêu chuẩn theo cách phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của tổ chức.

Mục tiêu chính của ISO/TC 262 là giúp các tổ chức đảm bảo khả năng tồn tại và thành công của họ trong thời gian dài, vì lợi ích của tất cả các bên liên quan, thông qua việc cung cấp thực hành quản lý rủi ro tốt. Bởi vì “thất bại trong việc quản lý rủi ro thường là thất bại mạo hiểm.”

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về chứng nhận ISO 31000: 2018, Quản lý rủi ro – Hướng dẫn, cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình quản lý rủi ro. Nếu Quý doanh nghiệp còn băn khoăn bất cứ vấn đề gì liên quan đến nội dung tư vấn trên, xin vui lòng nhấc máy và liên hệ theo địa chỉ Hotline của Rong Ba Group để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775