Iso 20000

ISO/IEC 20000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn được xuất bản thành hai phần: ISO/IEC 20000-1 xác định những yêu cầu cho sự phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý IT; và ISO/IEC 20000-2 giải thích thực hành tốt nhất về quản lý dịch vụ.

Tiêu chuẩn này xác định phương thức áp dụng dịch vụ IT được định hướng và hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh- hơn là những nhu cầu công nghệ. Cả hai phần của tiêu chuẩn đã đươc điều chỉnh để hỗ trợ ITIL bao gồm quy trình ITIL và khuôn mẫu ITIL – chỉ cho bạn thấy làm thế nào để nâng cao năng lực và hoạt động đánh giá.

Tiêu chuẩn iso 20000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và đặc biệt dành riêng cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.

Đây là một tiêu chuẩn mới dựa trên nền tảng thực tiễn tốt nhất của Thư viện Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (ITIL) dùng xác định và quản lý các quá trình then chốt liên quan đến hoạt động chuyển giao dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh xác thực và các ưu tiên hàng đầu theo cách có thể kiểm soát.

Nó quản lý dịch vụ và giúp cho những nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể xác định làm cách nào để nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng.

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 20000.

Tiêu chuẩn iso 20000 là gì?

Tiêu chuẩn iso 20000 2011 là một tiêu chuẩn toàn cầu mô tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM).

Tiêu chuẩn này được phát triển để phản ánh các thực tiễn tốt nhất được mô tả trong khuôn khổ Thư viện cơ sở hạ tầng CNTT (ITIL). Nó chỉ định các yêu cầu cho nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải thiện SMS.

Các yêu cầu bao gồm thiết kế, chuyển tiếp, giao hàng và cải tiến dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ đã thỏa thuận.

iso 20000 được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý dịch vụ CNTT được công nhận trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn dựa trên và được hỗ trợ tốt bởi các tài liệu khác trong sê-ri iso 20000 và các tài liệu công khai khác.

Tiêu chuẩn iso 20000 có cách tiếp cận toàn diện để quản lý dịch vụ CNTT và xác định một bộ quy trình cần thiết để cung cấp các dịch vụ hiệu quả.

Chúng bao gồm từ các quy trình cốt lõi liên quan đến quản lý cấu hình và quản lý thay đổi, đến các quy trình bao gồm quản lý sự cố và sự cố.

Các tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu cho toàn bộ vòng đời dịch vụ, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, phân phối và cải tiến dịch vụ.

ISO 20000 gồm 2 phần chính:

Phần 1: Các yêu cầu kỹ thuật (ISO/IEC2000-1:2011) cung cấp các yêu cầu kỹ thuật về các nội dung đa dạng:

Quá trình chuyển giao dịch vụ: quản lý năng lực, quản lý tính sẵn có và tính liên tục của dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, báo cáo dịch vụ, quản lý an toàn thông tin, ngân sách và tài chính cho dịch vụ IT.

Quá trình kiểm soát: quản lý cấu hình, quản lý thay đổi.

Quá trình chuyển giao: quản lý chuyển giao dịch vụ

Quá trình đưa ra giải pháp: quản lý sự cố, giải quyết vấn đề.

Quá trình quản lý các quan hệ: quan hệ kinh doanh, quản lý nhà cung cấp.

Phần 2: Nguyên tắc thực hành (ISO/IEC20000-2:2011) đưa ra hướng dẫn và đề xuất, đề cập đến 20 mục tiêu chuyên biệt mà các tổ chức IT cần phấn đấu để đạt được, chỉ ra hướng chung mà các tổ chức cần đi theo và cần cố gắng, tạo điều kiện để đánh giá kết quả đầu tư tổng thể.

Các yêu cầu của hệ thống quản lý: cung cấp một hệ thống quản lý, bao gồm các chính sách và cơ sở để có thể thực hiện và quản lý hiệu quả tất cả các dịch vụ IT.

Hoạch định và thực hiện quản lý dịch vụ

Hoạch định và thực hiện dịch vụ mới hoặc thay đổi: đảm bảo các dịch vụ mới và các thay đổi của dịch vụ sẽ được chuyển giao và được quản lý với chi phí hợp lý và chuyển giao đúng dịch vụ

Tương tự như ISO 9001 thì ISO 20000 cũng dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình PDCA.

Phiên bản iso 20000 2018 mới nhất

Iso 20000 2018 chỉ định cơ sở cho hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Tuy nhiên, cấu trúc của tài liệu này không phải là duy nhất cho loại hệ thống này.

Trên thực tế, tiêu chuẩn này đã được thay đổi để bao gồm cấu trúc cấp cao ISO được chia sẻ (Phụ lục SL), giúp đảm bảo tính hữu dụng và khả năng kết nối của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO.

Đối với bản thân hệ thống, SMS hỗ trợ quản lý vòng đời dịch vụ (lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, cung cấp và cải tiến dịch vụ) bằng cách kết hợp bối cảnh của tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ và vận hành SMS và các quy trình của SMS, và đánh giá hiệu suất.

Điều này có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều hơn về nhu cầu của khách hàng và mang lại giá trị tốt hơn cho những khách hàng đó trong việc cung cấp dịch vụ, mang lại khả năng hiển thị liên tục và cho phép cải tiến liên tục.

Tiêu chuẩn iso 20000 2018 bao gồm các hướng dẫn cho một tổ chức để thiết lập, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý dịch vụ.

Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế này có phạm vi sử dụng rộng rãi, với người dùng tiềm năng bao gồm:

Một khách hàng tìm kiếm dịch vụ và đảm bảo mong muốn về chất lượng của các dịch vụ đó;

Một khách hàng cần một cách tiếp cận nhất quán với vòng đời dịch vụ; một tổ chức cần chứng minh khả năng của mình và / hoặc cải thiện việc lập kế hoạch, thiết kế, chuyển tiếp, giao hàng và cải tiến dịch vụ;

Một tổ chức mong muốn theo dõi, đo lường và xem xét SMS của mình; một tổ chức hoặc bên khác thực hiện đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu này;

Và một nhà cung cấp đào tạo hoặc tư vấn trong lĩnh vực quản lý dịch vụ.

Mặc dù tiêu chuẩn này trong lịch sử đã được sử dụng cho các dịch vụ CNTT, nhưng nó ngày càng được áp dụng cho các dịch vụ khác để cải thiện quy trình kinh doanh và ra quyết định.

iso 20000

iso 20000

Trên thực tế, một số thay đổi phân biệt iso 20000 2018 so với phiên bản trước của tiêu chuẩn này, phiên bản thứ hai xuất hiện năm 2011, tập trung vào việc cập nhật tài liệu để đáp ứng tốt hơn xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, những thay đổi này và bao gồm cấu trúc cấp cao hoàn toàn không phải là những thay đổi được thực hiện cho iso 20000 2018.

Một số điểm mới của tiêu chuẩn iso 20000 2018

Bao gồm việc hàng hóa hóa các dịch vụ, quản lý nhiều nhà cung cấp bởi một nhà tích hợp dịch vụ nội bộ hoặc bên ngoài và nhu cầu xác định giá trị dịch vụ cho khách hàng.

Đã xóa một số chi tiết để tập trung vào những việc cần làm và cho phép các tổ chức tự do làm thế nào để đáp ứng hướng dẫn của tài liệu.

Bao gồm các tính năng mới về lập kế hoạch dịch vụ.

Các mệnh đề được kết hợp trước đó để quản lý sự cố, quản lý yêu cầu dịch vụ, quản lý liên tục dịch vụ, quản lý sẵn có dịch vụ, quản lý cấp độ dịch vụ, quản lý danh mục dịch vụ, quản lý năng lực và quản lý nhu cầu.

Quản trị các quy trình do các bên khác vận hành. Đổi tên thành Điều khiển các bên liên quan đến vòng đời dịch vụ.

Ở phần này, phiên bản mới của tiêu chuẩn làm rõ rằng một tổ chức có thể chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn nếu các bên khác được sử dụng để cung cấp hoặc vận hành tất cả các dịch vụ, thành phần dịch vụ hoặc quy trình trong phạm vi của hệ thống quản lý dịch vụ.

Khoản 3 cho các điều khoản và định nghĩa được chia thành các điều khoản phụ. Ngoài sự thay đổi cấu trúc chung này, nhiều bản sửa đổi được trình bày cho các định nghĩa trong iso 20000 2018. Những thay đổi này bao gồm:

Một số thuật ngữ mới đã được thêm vào cho các hệ thống quản lý ISO được chia sẻ Phụ lục SL, bao gồm chính sách Mục tiêu và Chính sách, trong khi một số thuật ngữ mới được thêm vào cụ thể để quản lý dịch vụ, như người dùng tài sản, hoặc người dùng.

Để phù hợp với văn bản chung của Phụ lục SL, thuật ngữ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đã được thay thế bởi tổ chức.

Thuật ngữ nhóm nội bộ của Cameron đã được thay thế bởi nhà cung cấp nội bộ, và nhà cung cấp thuật ngữ trực tuyến, đã được thay thế bởi nhà cung cấp bên ngoài.

Định nghĩa về bảo mật thông tin của Wap đã được liên kết với ISO / IEC 27000. Để phù hợp với sự thay đổi này, thuật ngữ sẵn có của trực tuyến, đã được thay thế bởi tính sẵn có của dịch vụ, vì vậy, để phân biệt với thuật ngữ sẵn có, hiện tại được sử dụng trong định nghĩa sửa đổi về bảo mật thông tin.

Các thông tin tài liệu cần thiết đã được giảm thiểu, chỉ để lại các tài liệu chính như kế hoạch quản lý dịch vụ.

Các tham chiếu đến chu trình Act-Do-Check-Act (PDCA) đã bị xóa, vì PDCA không được sử dụng cụ thể trong Phụ lục SL, để phù hợp với nhiều phương pháp cải tiến áp dụng với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Hướng dẫn báo cáo chi tiết đã được chuyển vào các mệnh đề khác nhau.

Iso 20000 2018 là một phần của một loạt các tiêu chuẩn liên quan dành cho các hệ thống quản lý dịch vụ.

Các gói tiêu chuẩn có thể là một phương tiện hữu ích để có được nhiều tiêu chuẩn trong chuỗi này.

Những lợi ích của chứng nhận iso 20000 2018

Uy tín và lợi thế cạnh tranh: Chứng nhận iso 20000 2018 là bằng chứng cho thấy tổ chức của bạn đã chứng minh độ tin cậy và chất lượng dịch vụ cao.

Tiếp cận thị trường: Nhiều tổ chức, nhà thầu chính phủ và doanh nghiệp quản lý dịch vụ, ví dụ, trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân, bắt buộc chứng nhận iso 20000 như một điều kiện để trao hợp đồng.

Năng suất cao hơn: iso 20000 là tất cả về thực hành quản lý dịch vụ tốt nhất. Chứng nhận iso 2018 20000 do đó đảm bảo tổ chức của bạn có thể cung cấp dịch vụ hiệu quả và hiệu quả.

Đánh giá độc lập: Kiểm toán chứng nhận cung cấp cơ hội để đánh giá tổ chức của bạn theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để quản lý dịch vụ.

Cải tiến liên tục: Chứng nhận iso 2018 20000 có nghĩa là tổ chức của bạn có các quy trình mạnh mẽ để cải tiến liên tục – điều cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào sẽ thành công trong dài hạn.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hy vọng với những thông tin cơ bản trên mà Luật Rong Ba tổng hợp đã giúp bạn có thể trả lời được vấn đề iso 20000 là gì? Mọi thắc mắc cũng như nhu cầu thực hiện hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn tối đa và hỗ trợ thực hiện ngay hôm nay.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775