Iso 17024

Chứng chỉ cá nhân quốc tế được cấp theo ISO 17024 – là một trong rất nhiều chứng chỉ được áp dụng trên các lĩnh vực mà ISO tập trung cho sự chuẩn hóa toàn cầu về chất lượng, môi trường trong các doanh nghiệp và đoàn thể.

Đồng thời đây cũng là chứng chỉ cá nhân quốc tế hàng đầu hiện nay và được 163 quốc gia thành viên công nhận và sử dụng.

Mục đích của tiêu chuẩn này là đạt được và thúc đẩy chuẩn mực được chấp nhận toàn cầu đối với tổ chức thực hiện việc chứng nhận năng lực cá nhân.

Vậy tiêu chuẩn iso 17024 là gì? Và tiêu chuẩn này được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? Có những đặc trưng gì? 

là gì? Và tiêu chuẩn này được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? Có những đặc trưng gì?

Tiêu chuẩn iso 17024 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 17024:2012 thay thế cho TCVN ISO 17024:2008;

Tiêu chuẩn ISO 17024:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 17024:2012;

TCVN ISO 17024:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, bằng cấp chứng chỉ quốc tế là một công cụ thiết yếu để tăng năng lực cạnh tranh của nhân lực lao động tại các quốc gia trên thế giới.

Iso 17024 là chứng chỉ cá nhân quốc tế hàng đầu hiện nay, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng hiệu quả sản xuất của thị trường lao động cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Chứng chỉ cá nhân quốc tế được cấp theo ISO 17024 là một trong rất nhiều chứng chỉ được áp dụng trên các lĩnh vực mà ISO tập trung cho sự chuẩn hóa toàn cầu về chất lượng, môi trường trong các doanh nghiệp và đoàn thể.

Đồng thời đây cũng là chứng chỉ cá nhân quốc tế hàng đầu hiện nay và được 163 quốc gia thành viên công nhận và sử dụng.

Tầm quan trọng và mục đích của tiêu chuẩn iso 17024

Mục đích của tiêu chuẩn này là đạt được và thúc đẩy chuẩn mực được chấp nhận toàn cầu đối với tổ chức thực hiện việc chứng nhận năng lực cá nhân.

Chứng nhận năng lực cá nhân là một phương thức đưa ra đảm bảo rằng cá nhân được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của chương trình chứng nhận.

Tính tin cậy trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân tương ứng có được thông qua quá trình được chấp nhận toàn cầu về đánh giá và định kỳ đánh giá lại năng lực của người được chứng nhận.

Tuy nhiên, cần phân biệt trường hợp chương trình chứng nhận năng lực cá nhân là hợp lý và trường hợp mà các hình thức thể hiện trình độ chuyên môn khác là thích hợp hơn.

Việc xây dựng những chương trình chứng nhận năng lực cá nhân đáp ứng tốc độ tăng liên tục của đổi mới công nghệ và sự chuyên môn hóa cao của nhân sự, có thể bù đắp những thay đổi trong giáo dục, đào tạo và do đó tạo thuận lợi cho thị trường lao động toàn cầu.

Giải pháp khác với việc chứng nhận có thể vẫn cần thiết với các vị trí liên quan đến dịch vụ công, hoạt động hành chính hay nhà nước.

Trái với các loại tổ chức đánh giá sự phù hợp khác, như tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý, một trong những chức năng đặc trưng của tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân là tiến hành kiểm tra, trong đó sử dụng tiêu chí khách quan để đo lường năng lực và cho điểm.

Mặc dù thừa nhận việc kiểm tra như vậy về cơ bản có thể đảm bảo được tính khách quan trong thực hiện và giảm rủi ro xung đột lợi ích nếu được tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân hoạch định và cấu trúc hợp lý, nhưng các yêu cầu bổ sung vẫn được đưa vào tiêu chuẩn này.

Trong cả hai trường hợp, tiêu chuẩn này có thể làm cơ sở cho việc thừa nhận các tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân và những chương trình chứng nhận của họ, nhằm tạo thuận lợi cho việc chấp nhận các tổ chức này ở cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Chỉ có việc hài hòa hệ thống xây dựng và duy trì các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân mới có thể thiết lập điều kiện cho việc thừa nhận lẫn nhau và trao đổi nhân sự toàn cầu.

Tiêu chuẩn 17024 iso quy định các yêu cầu đảm bảo để tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân vận hành các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân một cách nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này được xem như yêu cầu chung đối với các tổ chức cung cấp chứng nhận năng lực cá nhân.

Việc chứng nhận năng lực cá nhân chỉ có thể xảy ra khi có chương trình chứng nhận. Chương trình chứng nhận này được thiết kế nhằm bổ sung cho các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn và bao gồm những yêu cầu xuất phát từ nhu cầu hay mong muốn của thị trường hoặc theo yêu cầu của chính phủ.

Tiêu chuẩn này có thể được dùng làm tài liệu chuẩn cho hoạt động công nhận hay đánh giá đồng đẳng hoặc theo chỉ định của cơ quan chính phủ, người chủ chương trình hoặc các tổ chức khác.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân theo các yêu cầu cụ thể, tiêu chuẩn cũng bao gồm việc xây dựng và duy trì chương trình chứng nhận năng lực cá nhân.

Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “tổ chức chứng nhận” được sử dụng thay cho thuật ngữ đầy đủ “tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân” và thuật ngữ “chương trình chứng nhận” được sử dụng thay cho thuật ngữ đầy đủ “chương trình chứng nhận năng lực cá nhân”.

Các yêu cầu chung đối với chứng nhận iso 17024

Các vấn đề pháp lý

Tổ chức chứng nhận phải là một pháp nhân hoặc bộ phận xác định của pháp nhân để có thể chịu trách nhiệm pháp lý về hoạt động chứng nhận của mình.

Một tổ chức chứng nhận của nhà nước có thể coi là pháp nhân trên cơ sở địa vị nhà nước của mình.

Trách nhiệm đối với quyết định chứng nhận

Tổ chức chứng nhận phải chịu trách nhiệm, phải nắm giữ quyền hạn và không được ủy nhiệm đối với quyết định liên quan đến chứng nhận của mình, bao gồm việc cấp, duy trì, chứng nhận lại, mở rộng và thu hẹp phạm vi chứng nhận, cũng như đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận.

Quản lý tính khách quan của chứng nhận

Tổ chức chứng nhận phải lập thành văn bản cơ cấu tổ chức, chính sách và các thủ tục của mình để quản lý tính khách quan và để đảm bảo rằng hoạt động chứng nhận được thực hiện một cách khách quan.

Tổ chức chứng nhận phải có cam kết của lãnh đạo cao nhất về tính khách quan trong hoạt động chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận phải có một tuyên bố công khai rằng tổ chức hiểu được tầm quan trọng của tính khách quan trong việc thực hiện hoạt động chứng nhận của mình, quản lý được xung đột lợi ích và đảm bảo tính vô tư trong hoạt động chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận phải hành động một cách khách quan trong mối quan hệ với người đăng ký, ứng viên và người được chứng nhận.

Các chính sách và thủ tục đối với việc chứng nhận năng lực cá nhân phải công bằng đối với tất cả những người đăng ký, ứng viên và người được chứng nhận.

Không được giới hạn việc chứng nhận vì những điều kiện tài chính hay điều kiện hạn chế không hợp lý khác, như quan hệ thành viên của hiệp hội hay nhóm.

Tổ chức chứng nhận không được sử dụng các thủ tục gây trở ngại hay hạn chế một cách thiếu công bằng đối với việc tiếp cận của người đăng ký và ứng viên.

Tổ chức chứng nhận phải chịu trách nhiệm về tính khách quan trong hoạt động chứng nhận của mình và không được để các áp lực về thương mại, tài chính hay áp lực khác làm tổn hại đến tính khách quan.

Tổ chức chứng nhận phải nhận biết các mối đe dọa đối với tính khách quan một cách liên tục. Điều này phải bao gồm những mối đe dọa nảy sinh từ hoạt động của tổ chức, từ các tổ chức có liên quan, các mối quan hệ của tổ chức hoặc từ các mối quan hệ của nhân sự của tổ chức.

Tuy nhiên, những mối quan hệ này không nhất thiết thể hiện một tổ chức có mối đe dọa đối với tính khách quan.

Một mối quan hệ đe dọa đến tính khách quan của tổ chức có thể dựa trên quan hệ sở hữu, điều hành, quản lý, nhân sự, chia sẻ nguồn lực, tài chính, hợp đồng, marketing (bao gồm cả nhãn hiệu), chi trả hoa hồng bán hàng hay sự thuyết phục cho sự chuyển đến của người đăng ký mới…

Các mối đe dọa đối với tính khách quan có thể là thực tế hoặc được cảm nhận.

Tổ chức liên quan là tổ chức liên kết với tổ chức chứng nhận thông quan quan hệ sở hữu chung, toàn bộ hay một phần và có chung các thành viên trong ban lãnh đạo, các thỏa thuận hợp đồng, chung tên, chung nhân viên, thỏa thuận không chính thức hay các phương thức khác, sao cho tổ chức liên quan đó có quyền lợi được đảm bảo trong mọi quyết định chứng nhận hoặc có khả năng tiềm ẩn ảnh hưởng tới quá trình.

Tổ chức chứng nhận phải phân tích, lập thành văn bản và loại trừ hay giảm thiểu các xung đột lợi ích tiềm ẩn nảy sinh từ hoạt động chứng nhận năng lực cá nhân của mình.

Tổ chức chứng nhận phải lập thành văn bản và phải có khả năng chứng tỏ cách thức loại bỏ, giảm thiểu hay quản lý những mối đe dọa này.

Mọi nguồn xung đột lợi ích tiềm ẩn được nhận biết, dù nảy sinh trong phạm vi tổ chức chứng nhận như việc ấn định trách nhiệm cho nhân sự, hay từ các hoạt động của những cá nhân hay tổ chức khác đều phải được kiểm soát.

Hoạt động chứng nhận phải được cấu trúc và quản lý sao cho đảm bảo tính khách quan. Điều này phải bao gồm sự tham gia một cách cân bằng của các bên quan tâm.

Tài chính và trách nhiệm pháp lý

Tổ chức chứng nhận phải có các nguồn lực tài chính cần thiết cho việc vận hành quá trình chứng nhận và phải có các sắp đặt thỏa đáng (ví dụ bảo hiểm hay quỹ dự trữ) để chi trả cho các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba về tiêu chuẩn iso 17024.

Nếu bạn đọc còn vướng mắc bất cứ thông tin gì trong nội dung tư vấn trên hoặc cần chúng tôi hỗ trợ những thủ tục pháp lý khác xin vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba qua hotline để được tư vấn hiệu quả và tiết kiệm công sức nhất.

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775