Đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế

Tư vấn đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ đang là quan tâm của cá nhân, tổ chức? Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ có tính chất quốc tế theo cơ sở pháp lý nào? Quy trình thực hiện ra sao? Những chia sẻ của chúng tôi dưới đây hi vọng  là hành lang pháp lý cho bạn!

Tư vấn nội dung đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ

Việc đăng ký quốc tế quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài tuân theo quy định của luật pháp nước sở tại, theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo cả pháp luật Việt Nam.

Đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

Đặng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrit

Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Đăng ký nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid

Nội dung về đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ theo hệ thống Marid

Hệ thống Madrid về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế được hình thành từ năm 1891, dưới sự điều chỉnh của Thỏa ước Madrid (năm 1891) và Nghị định thư Madrid (1989).

Hệ thống cho phép người nộp đơn đồng thời đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia thông qua một đơn đăng ký duy nhất.

Hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo hệ thống Marid

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Hệ thống Madrid, người nộp đơn cần phải chuẩn bị Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm:

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp (gắn kèm các mẫu nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam);
 • Giấy uỷ quyền có chữ ký và đóng dấu của người nộp đơn;
 • Mẫu nhãn hiệu (18 mẫu nhãn hiệu có kích thước không lớn hơn 8cm x 8cm và không nhỏ hơn 2cm x 2cm) 
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ được cấp tại Việt Nam (nếu nộp theo Thoả ước Madrid);
 • Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu (có xác nhận của cơ quan đơn đầu tiên – nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid);
 • Bản liệt kê danh mục hàng hoá/dịch vụ yêu cầu bảo hộ.

Một số điểm cần lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước và nghị định thư Madrid:

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

– Người đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng theo Thỏa ước Madrid

– Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền nộp đơn đăng ký cho nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

Ngôn ngữ:

– Đơn đăng ký quốc tế chỉ định một nước là thành viên Thỏa ước mà không chỉ định thành viên Nghị định thư phải được làm bằng tiếng Pháp;

– Đơn đăng ký quốc tế chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư, có thể đồng thời là thành viên Thỏa ước và Nghị định thư, có thể làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng

– Riêng đối với các đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid: Trường hợp đơn đăng ký quốc tế bị từ chối do đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam bị mất hiệu lực, trong thời hạn 03 tháng, người nộp đơn có thể yêu cầu chuyển đơn đăng ký quốc tế thành đơn đăng ký quốc gia với ngày ưu tiên được tính là ngày đã nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng.

Đăng ký nhãn hiệu tại châu Âu

Nội dung đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Châu Âu

Để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và đỡ tốn kém cho các chủ nhãn hiệu trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Châu Âu, cộng đồng châu Âu đã thành lập riêng một hệ thống đăng ký nhãn hiệu vào tất cả các quốc gia thành viên được gọi là nhãn hiệu cộng đồng hay CTM (Community trade mark).

Để được bảo hộ ở tất cả 27 quốc gia thành viên, người nộp đơn chỉ cần nộp một đơn đăng ký duy nhất. Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ khi đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ ở tất cả các quốc gia thành viên của cộng đồng.

Cơ quan nhận đơn: “The Office for Hamonization in the Internal market”, viết tắt là OHIM, có trụ sở tại Tây Ban Nha.

Tài liệu cần thiết để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Châu Âu

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn gồm:

 • Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn
 • Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn
 • 5 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký
 • Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

Lưu ý: Đơn đăng ký nhãn hiệu CTM có thể được làm bằng một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng (đây được gọi là ngôn ngữ thứ nhất). Trong đơn, người nộp đơn phải tuyên bố chọn một trong 5 ngôn ngữ: Tây ban nha, Đức, Anh, Pháp và Ý (đây là 5 ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở OHIM) là ngôn ngữ thứ hai để sử dụng khi tiến hành các thủ tục, ví dụ như phản đối đơn, khiếu nại, huỷ bỏ hiệu lực, v.v…

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ

Nội dung đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ

Người nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ dựa trên các căn cứ sau:

 • Nhãn hiệu đã được sử dụng trong thương mại tại Mỹ;
 • Có ý định sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ;
 • Nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký tại một nước là thành viên của Công ước Paris, hoặc nước là thành viên của một Thoả ước quốc tế về nhãn hiệu mà Mỹ công nhận;
 • Nhãn hiệu đã được đăng ký tại nước xuất xứ của Người nộp đơn.
Tài liệu cần thiết để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Mỹ

Các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ bao gồm: 

 • Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký;
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Thông tin về người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (tên, địa chỉ, quốc tịch,…);

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, người nộp đơn cần nộp thêm một số tài liệu cần thiết tùy thuộc vào căn cứ nộp đơn:

 • Trường hợp nhãn hiệu đã được sử dụng: người nộp đơn cần tuyên bố trong đơn rằng nhãn hiệu đã được sử dụng và tài liệu thể hiện việc sử dụng nhãn hiệu (như mẫu bao bì chứa nhãn hiệu hoặc ảnh chụp nhãn hiệu được sử dụng trên sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,…);
 • Trường hợp nhãn hiệu chưa được sử dụng: người nộp đơn cần tuyên bố trong đơn ý định sử dụng nhãn hiệu trong thương mại Mỹ. Trong trường hợp này, người nộp đơn phải tiến hành sử dụng nhãn hiệu thực sự trong thương mại Mỹ sau khi nộp đơn. Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp sau khi người nộp đơn đã nộp đầy đủ những tài liệu cần thiết thể hiện việc sử dụng nhãn hiệu trong thực tế.
 • Trường hợp dựa trên đơn đăng ký đã nộp ở một nước khác hoặc nước xuất xứ của người nộp đơn: người nộp đơn cần tuyên bố ý định sư dụng nhãn hiệu trong thương mại Mỹ kèm theo các tài liệu và bản sao công chứng đơn đã nộp ở nước khác;
 • Xem xét đơn đăng ký:

Đơn đăng ký sau khi nộp sẽ được chuyển sang giai đoạn xét nghiệm đơn thường kéo dài 05 tháng. Nếu đơn đăng ký không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Mỹ sẽ ra thông báo từ chối, người nộp đơn có quyền khiếu nại thông báo trên trong thời hạn 06 tháng.

Ngược lại, nếu đơn đăng ký đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì sẽ được chuyển sang giai đoạn công bố đơn trên công báo nhãn hiệu hàng hóa.

Hết thời hạn đăng trên công báo nhãn hiệu hàng hóa, nếu không có cá nhân, tổ chức nào phản đối, người nộp đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ là 10 năm.

RONG BA GROUP

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

Rong Ba Group là tổ chức chứng nhận có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

Rong Ba Group với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng nhiều lợi ích từ hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

Rong Ba Group luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, hướng vào sự phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của Rong Ba Group được đào tạo chuyên môn cao để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký thương hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được Rong Ba Group phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của Rong Ba Group

Cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775