Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Dưới góc độ pháp lý thì phạm vi bài này Rong Ba Group sẽ giúp các bạn tìm hiểu về bảo hộ nhãn hiệu cũng như nắm được lý do mà tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu.

Nhãn hiệu

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Trong đó chúng ta cũng cần tìm hiểu về các nhãn hiệu sau:

– Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

– Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

– Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu chính là việc nhãn hiệu của doanh nghiệp các bạn được pháp luật bảo hộ tránh khỏi những hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông qua việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan quản lý về quyền sở hữu trí tuệ.

Bản chất của bảo hộ nhãn hiệu:

– Sự bảo hộ nhãn hiệu được thể hiện thông qua việc Nhà nước công nhận bạn là chủ sở hữu nhãn hiệu, bạn có quyền độc quyền sử dụng.

– Có quyền xử lý bên khác khi họ sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bạn đã được pháp luật bảo hộ và các quyền khác.

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu

Điều kiện cần :

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

+ Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Điều kiện đủ:

Nhãn hiệu thực hiện đăng kí không chứa đựng các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu quy định tại điều 73 Luật SHTT.

Đơn đăng ký nhãn hiệu:

Đáp ứng các yêu cầu chung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;

+ Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đáp ứng yêu cầu riêng:

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 1. a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 2. b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

+ Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

+ Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

Thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu

 • Chuẩn bị đơn đăng kí: đáp ứng theo yêu cầu phần trên đã nêu
 • Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là tại Cục sở hữu trí tuệ

Tại đây, cơ quan có thẩm quyền chỉ nhận đơn đăng kí nhãn hiệu khi: có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu; chứng từ nộp phí và lệ phí.

 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hình thức đơn đăng kí nhãn hiệu sau đó công bố về việc chấp nhận đơn đăng kí là hợp lệ
 • Tiến tới thẩm định nội dung đơn đăng kí bảo hộ nhãn hiệu
 • Ra quyết định :

Từ chối cấp giấy chứng nhận:

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;
 2. b) Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này;
 3. c) Đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật này mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

Cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu:

Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật này và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu ? Lợi ích từ việc bảo hộ nhãn hiệu

Đối với khách hàng (người tiêu dùng):

– Bảo đảm khách hàng có thể phân biệt được nhãn hiệu của các công ty khác nhau trên thị trường.

– Được sử dụng và tiêu dùng các sản phẩm có nhãn hiệu được bảo hộ như vậy sẽ góp phần bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Vì bảo hộ nhãn hiệu sẽ đảm bảo cho người tiêu dung không lựa chọn nhầm lẫn sản phẩm, hàng hóa mình cần, giúp cho người tiêu dung sử dụng hiệu quả hơn đồng tiền của mình.

Đối với doanh nghiệp:

– Bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu sẽ hạn chế một cách tối đa các thiệt hại do việc khai thác, sử dụng nhãn hiệu bất hợp pháp nhãn hiệu từ các chủ thể khác. Vì sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, không ai được quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp mình mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

– Bảo hộ nhãn hiệu tạo nên một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp quảng bá và lưu thong hang hóa một cách hữu hiệu trên thị trường cũng như bảo vệ và phát triển thị phần của mình, đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm lien tục phát triển kinh tế.

– Bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để các doanh nghiệp có thể bảo vệ, nâng cao thương hiệu hàng hóa mà mình tạo dựng được.

 – Khi nhãn hiệu cảu doanh nghiệp đã được Nhà nước bảo hộ, bạn sẽ an tâm phát triển mà không lo vấn đề bị bên khác khởi kiện vi phạm nhãn hiệu hàng hóa.

Đối với Nhà nước:

– Việc tiến hành đăng kí bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp nhà nước quản lý chặt chẽ và thống nhất về nhãn hiệu

– Việc bảo hộ nhãn hiệu từ phía nhà nước sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài. -> Thu hút đầu tư vào Việt Nam

Nếu không bảo hộ nhãn hiệu thì:

Đối với khách hàng (người tiêu dùng)

Không có sự an tâm cũng như niểm tin khi tiêu thụ những sản phẩm mà không được bảo hộ. Dễ dẫn đến tình trạng lợi ích người tiêu dùng bi xâm phạm.

Đối với doanh nghiệp:

Nếu không được bảo hộ nhãn hiệu dễ bị xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, xảy ra tranh chấp không mong muốn, thương hiệu không được nâng cao,..

Đối với Nhà nước:

Khó khăn trong việc quản lý nhãn hiệu. Hạn chế đầu tư vào nước ta: Các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư điều quan tâm của họ là đối tượng SHCN mà họ đầu tư vào có được pháp luật tại nước mà họ đầu tư bảo hộ hay không.

Nếu một nước mà việc bảo hộ nhãn hiệu không tốt, nhà đầu tư sẽ đối mặt với thực trạng nhãn hiệu của mình sẽ bị sao chép, bắt chước, làm giả và dẫn tới nguy cơ đầu tư thất bại do không tìm được chỗ đứng cho nhãn hiệu của mình.

Dịch vụ tư vấn bảo hộ nhãn hiệu của Rong Ba Group

 • Dịch vụ tư vấn:
 • Tư vấn phương án, giải pháp tối ưu, toàn diện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ví dụ: Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và tư vấn điều kiện bảo hộ nhãn hiệu.
 • Tư vấn, tra cứu thông tin đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu .
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện liên quan đến nhãn hiệu đã được bảo hộ;
 • Tư vấn khai thác các vấn đề pháp lý, cung cấp nhân lực tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu
 • Tư vấn cấp lại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Đại diện khách hàng theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu.

Nói tóm lại, việc đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ đối với nhãn hiệu thì rất cần thiết để bảo hộ quyền lợi chính đáng – mà ở đây là chủ quyền về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Khi có giấy này, doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh và bảo vệ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775