Bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là một tài sản hữu hình do đó việc bảo hộ quyền tác giả là một vấn đề phức tạp đạt ra với tác giả, chủ sỡ hữu nói riêng và đối với pháp luật nói chung.

Do đó, để có thể bảo hộ quyền tác giả pháp luật đã quy định tác giả, chủ sở hữu phải tiến hành đăng kí bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan quản lý về quyền sở hữu trí tuệ.

Xoay quanh vấn đề này dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả cũng ngày càng chứng tỏ được vai trò quan trọng. Phạm vi nghiên cứu bài này, Rong Ba Group sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ trên.

Cơ sở pháp lý tổng quan về quyền tác giả

 • Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Trong đó:

 • Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
 • Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
 • Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.
 • Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Điều kiện bảo hộ đối với quyền tác giả

Chủ thể được bảo hộ:

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

+ Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

+ Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

+ Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Thủ tục đăng kí bảo hộ quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Tuy nhiên:

Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cách thức thực hiện

Tác giả, chủ sở hữu thực hiện thử tục đăng kí bảo hộ quyền tác giả theo 1 trong 2 cách sau:

 • Trực tiếp thực hiện
 • Ủy quyền cho 1 tổ chức, cá nhân khác; thông thường tác giả, chủ sở hữu thường ủy quyền cho một tổ chức được pháp luật cho phép hoạt động dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả. Một trong các tổ chức thực hiện dịch vụ này rất uy tín mà các bạn có thể tham khảo, đó là Rong Ba Group.

Dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả của Rong Ba Group.

Nhắc đến dịch vụ chúng ta tức là thực hiện một hoặc một số công việc nhất định nhằm thảo mãn nhu cầu của khách hàng. Đối với dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả của Rong Ba Group cũng vậy.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Rong Ba Group, các bạn sẽ được chúng tôi cung cấp những dịch vụ uy tín nhất để tiến hành đăng kí bảo hộ nhãn hiệu diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn.

 • Dịch vụ tư vấn:
 • Tư vấn phương án, giải pháp tối ưu, toàn diện để đăng ký bảo hộ Quyền tác giả, ví dụ: Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả và tư vấn điều kiện bảo hộ quyền tác giả.
 • Tư vấn, tra cứu thông tin đến đăng ký quyền tác giả 
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện liên quan đến tranh chấp quyền tác giả;
 • Tư vấn khai thác các vấn đề pháp lý, cung cấp nhân lực tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
 • Tư vấn cấp lại hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ quyền tác giả.
 • Đại diện khách hàng theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng kí:

Đối với hoạt động  đại diện này thì có nhiều ưu điểm hơn. Vì khi Rong Ba Group đại diện thực hiện đăng kí thì khách hàng sẽ tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức và có thể dành thời gian đó cho các công việc. Mặt khác dịch vụ đăng kí bảo hộ quyền tác giả của Rong Ba Group dễ thực hiện như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi, tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ và thông báo nhanh nhất có thể cho khách hàng khi Cục ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

 Ngoài Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bảo hộ quyền tác giả Rong Ba Group còn cung cấp thực hiện: Theo đuổi đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; trả lời hoặc khiếu nại thông báo của Cục Bản quyền tác giả; phản biện, bảo vệ trước các phản đối của bên thứ ba (nếu có).

Theo dõi, phát hiện, cảnh báo về các tranh chấp, các hành vi xâm phạm quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan;

Rong Ba Group hội tụ những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu pháp lý về việc đăng kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng.

Hotline: 034 736 2775
Tư Vấn Online
Gọi: 034 736 2775